mediji
Ministarstvo kulture i informisanja izradilo je i objavilo na svom sajtu Predlog pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.
Objavljeni su i novi Obrazac za prijavu na konkursObrazac za izvešaj o realizaciji projekta iIzjava o nepostojanju sukoba interesa kod članova komisija.
Ministarstvo poziva zainteresovane da  komentare i sugestije  pošalju na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., do petka, 05. februara 2016. godine.

PRAVILNIK

O SUFINANSIRANjU PROJEKATA ZA OSTVARIVANjE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA

("Sl. glasnik RS", br. 126/2014)

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i propisuje obrazac za prijavljivanje za projektno sufinansiranje i obrazac za podnošenje narativnog i finansijskog izveštaja.

Član 2.

Radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, koji je definisan članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, broj 83/14), Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, obezbeđuju iz svog budžeta sredstva za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Član 3.

Sredstva iz člana 2. ovog pravilnika raspoređuju se, u toku kalendarske godine, na osnovu sprovedenog javnog konkursa i na osnovu pojedinačnih davanja, u skladu sa pravilima o dodeli državne pomoći i zaštiti konkurencije, bez diskriminacije.

Organ nadležan za poslove javnog informisanja Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, koji dodeljuje sredstva, prilikom donošenja odluke o raspisivanju konkursa i odluke o pojedinačnom davanju, vodi računa o strateškim opredeljenjima države u oblasti javnog informisanja.

II. KONKURS

1. Raspisivanje konkursa

Član 4.

Odluku o konkursima koji se raspisuju u toku kalendarske godine (u daljem tekstu: odluka), donosi organ nadležan za poslove javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom, odnosno lokalnom nivou (u daljem tekstu: organ koji raspisuje konkurs).

Ako sredstva opredeljena za konkurs nisu u celosti raspodeljena, organ iz stava 1. ovog člana, može da raspiše novi konkurs za raspodelu preostalih sredstava do kraja iste kalendarske godine.

Sredstva koja se raspodeljuju na osnovu sprovedenog javnog konkursa, raspodeljuju se u skladu sa pravilima o dodeli državne pomoći.

Član 5.

Organ koji raspisuje konkurs u toku kalendarske godine, raspisuje konkurs radi podizanja kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina.

Organ nadležan za poslove javnog informisanja Republike Srbije, u toku kalendarske godine, raspisuje konkurs na republičkom nivou, radi podizanja kvaliteta informisanja građana koji žive na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

Član 6.

Konkurs se raspisuje za projekte:

1) proizvodnje medijskih sadržaja;

2) organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

Član 7.

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata čija realizacija ne može biti duža od tri godine.

Učesnik konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projekta čija je realizacija duža od godinu dana, dostavlja narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta za svaku kalendarsku godinu, do kraja te godine, organu koji mu je odobrio sredstva.

Narativni i finansijski izveštaj, podnosi se na Obrascu 2. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Nastavak realizacije projekta iz stava 2. ovog člana, odobrava se za svaku kalendarsku godinu, na osnovu pozitivno ocenjenog izveštaja i ispunjenosti ugovorom preuzetim obavezama.

Član 8.

Konkurs se raspisuje u obliku javnog poziva i objavljuje se na veb-sajtu organa koji raspisuje konkurs, kao i najmanje u jednim dnevnim, odnosno nedeljnim novinama koje se distribuiraju na području nadležnosti organa koji raspisuje konkurs.

Prijava na konkurs podnosi se na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo i objavljuje se na veb-sajtu organa koji raspisuje konkurs.

Obaveštenje o javnom pozivu iz stava 1. ovog člana mora biti vidljivo sve vreme trajanja konkursa na veb-sajtu organa koji raspisuje konkurs.

Član 9.

Javni poziv za učešće na konkursu sadrži:

1) namenu sredstava za ostvarivanje javnog interesa, tj. javni interes koji će se konkursom sufinansirati;

2) iznos sredstava koja su opredeljena za konkurs;

3) koji subjekti imaju pravo učešća;

4) kriterijume za ocenu projekta na osnovu kojih će se dodeljivati sredstva;

5) precizne rokove u kojima se sprovodi konkurs;

6) informaciju o dokumentaciji koju prilaže podnosilac projekta;

7) poziv novinarskim i medijskim udruženjima kao i medijskim stručnjacima zainteresovanim za rad u komisiji.

Član 10.

Proveru dokumentacije podnete na konkurs, vrši stručna služba organa koji je raspisao konkurs.

Provera dokumentacije iz stava 1. ovog člana odnosi se na ispunjenost uslova za učešće na konkursu i poštovanje rokova.

Član 11.

Učesnik konkursa koji je podneo projekat sa nepotpunom ili neprecizno popunjenom dokumentacijom, obaveštava se da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku.

Projekat učesnika konkursa koji u naknadno određenom roku ne dostavi traženu dokumentaciju, ne razmatra se.

Učesniku konkursa koji nije podneo nijedan propisani dokument naveden u javnom pozivu za učešće na konkursu, osim obrasca za prijavu, ne dostavlja se obaveštenje iz stava 1. ovog člana i njegov projekat se ne razmatra.

Projekat koji je dostavljen nakon propisanog roka za podnošenje, ne razmatra se.

Stručna služba organa koji je raspisao konkurs sačinjava zapisnik o ispunjenosti uslova za učešće na konkursu, za sve pristigle projekte i dostavlja zapisnik članovima komisije.

2. Pravo učešća na konkursu

Član 12.

Na konkursu može učestvovati (u daljem tekstu: učesnik konkursa):

1) izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

2) pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija;

3) pravno lice, odnosno preduzetnik, sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i sa projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

Izuzetno od stava 1. tačka 3) ovog člana, Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, ne može sufinansirati projekat izdavača medija, koji nije upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila.

Član 13.

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj.

Član 14.

Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu.

Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa zakonom.

Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

3. Sredstva za sufinansiranje

Član 15.

Od ukupno opredeljenih sredstava za konkurs, najmanje 90% iznosa sredstava mora biti namenjen projektima proizvodnje medijskih sadržaja, a najviše 10% iznosa sredstava može biti namenjen projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima kao i projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

Procenat opredeljenih sredstava za namene iz stava 1. ovog člana, utvrđuje organ koji raspisuje konkurs, odlukom kojom se raspisuje konkurs.

Član 16.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu do najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom.

Član 17.

Učesnik konkursa kome su dodeljena sredstva za projekat može u toku iste kalendarske godine da učestvuje i na drugom konkursu za sufinansiranje, sa istim projektom, s tim da ukupno dodeljena sredstva ne prelaze 80% vrednosti projekta.

4. Kriterijumi za ocenu projekta

Član 18.

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;

2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje:

(1) u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;

(2) u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja (mogu se utvrditi na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca koje može da odredi organ koji raspisuje konkurs);

(3) u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:

(1) da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;

(2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti;

Za svaki raspisani konkurs, u okviru javnog poziva, organ koji raspisuje konkurs može utvrditi i specifične bliže kriterijume za ocenjivanje projekta.

5. Konkursna komisija

Član 19.

Ocenu projekata podnetih na konkurs, kao i predlog o dodeli sredstava sa obrazloženjem donosi stručna komisija (u daljem tekstu: komisija) koju rešenjem imenuje rukovodilac organa koji je raspisao konkurs.

Komisija se imenuje za svaki konkurs posebno.

Član 20.

Za člana komisije imenuje se lice koje je nezavisni stručnjak za medije ili je medijski radnik.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

Član 21.

Komisija može imati tri ili pet članova.

Organ koji raspisuje konkurs kroz javni poziv za učešće na konkursu obaveštava novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u komisiji da dostave predlog za članove komisija, za svaki konkurs posebno.

Rok za dostavljanje predloga za članove komisije, isti je kao i rok za podnošenje prijava na konkurs.

Većina članova komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji.

Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa.

Na osnovu prispelih predloga novinarskih i medijskih udruženja za članove komisije, rukovodilac organa koji je raspisao konkurs bira dva odnosno tri člana komisije.

Ukoliko je na raspisani konkurs pristiglo više od pedeset projektnih prijava, konkursna komisija mora imati pet članova.

Odluka o imenovanju komisija objavljuje se na veb-sajtu organa koji raspisuje konkurs, za svaki konkurs posebno.

Član 22.

Komisija na prvoj sednici bira predsednika komisije.

Predsednik komisije koordinira rad komisije i vodi sednice.

Stručna služba organa koji raspisuje konkurs određuje lice koje će obavljati posao sekretara komisije.

Sekretar komisije nije član komisije.

Ocenjivanje projekta vrši svaki član komisije nezavisno, za svaki projekat i po svakom od kriterijuma.

O radu komisije vodi se zapisnik.

Član 23.

Stručna služba organa koji raspisuje konkurs radi podizanja kvaliteta informisanja pripadnika nacionalnih manjina, pribavlja mišljenje odgovarajućeg nacionalnog saveta nacionalne manjine na prijavljene projekte.

Mišljenje nacionalnih saveta nacionalnih manjina, pristiglo u traženom roku, dostavlja se, uz projekat, članovima komisije.

Članovi komisije su u obavezi da razmotre mišljenje nacionalnog saveta nacionalne manjine.

6. Odluka o raspodeli sredstva

Član 24.

Odluku o raspodeli sredstava sa obrazloženjem na konkursu donosi rukovodilac organa koji je raspisao konkurs, a na osnovu predloga komisije.

Predlog komisije sa obrazloženjem potpisuje se od strane članova komisije.

Ukoliko rukovodilac organa koji je raspisao konkurs uoči da je komisija dala predlog suprotno odredbama zakona ovog pravilnika i konkursa, ili da sadrži drugu očiglednu grešku, zatražiće pismenim putem od komisije da ispravi nepravilnosti ili greške i ispravi predlog u određenom roku.

Odluka iz stava 1. ovog člana, donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

Član 25.

Odluka o dodeli sredstava donosi se u formi rešenja.

Organ koji je raspisao konkurs dostavlja skenirano rešenje svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi i objavljuje ga na svom veb-sajtu.

Član 26.

Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Član 27.

Organ koji je raspisao konkurs, na svom veb-sajtu, pored rešenja o dodeli sredstava, objavljuje i informaciju za sve učesnike konkursa koji su dobili manji iznos sredstava od traženog, da bez odlaganja dostave novu specifikaciju troškova, u skladu sa dodeljenim sredstvima, odnosno obaveštenje o tome da odustaju od sredstava koja su im dodeljena.

Član 28.

Na osnovu rešenja iz člana 25. ovog pravilnika zaključuje se ugovor, koji je osnov za praćenje realizacije sufinansiranog projekta.

Stručna služba organa koji je raspisao konkurs, učesnicima konkursa kojima su odobrena sredstva, dostavlja ugovor u najkraćem mogućem roku.

Učesnik konkursa, kome su odobrena sredstva, bez odlaganja, dostavlja potpisan i overen ugovor organu koji je raspisao konkurs.

Ukoliko učesnik konkursa kome su odobrena sredstva ne dostavi ugovor smatraće se da je odustao od dodeljenih sredstava.

Član 29.

Ugovor iz člana 28. ovog pravilnika, između ostalog, sadrži i:

1) specifikaciju odobrenih troškova;

2) dinamiku realizacije projekta;

3) rokove za dostavljanje narativnog i finansijskog izveštaja;

4) obavezu obaveštavanja javnosti koji je organ sufinansirao projekat;

5) obavezu povraćaja sredstava ukoliko sva sredstva nisu iskorišćena, odnosno ako projekat nije realizovan.

Organ koji je raspisao konkurs isplaćuje dodeljena sredstva po dinamici utvrđenoj ugovorom.

III. POJEDINAČNA DAVANjA

1. Pojam

Član 30.

Pojedinačno davanje podrazumeva proceduru dodele sredstava na osnovu odluke rukovodioca organa nadležnog za poslove javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom, odnosno lokalnom nivou (u daljem tekstu: rukovodilac organa), bez sprovedenog javnog konkursa.

Prijava za pojedinačno davanje podnosi se na Obrascu 1.

2. Uslovi za dodelu sredstva

Član 31.

Sredstva iz člana 30. ovog pravilnika, mogu se dodeliti samo za projekte koji nisu mogli biti planirani u vreme raspisivanja konkursa (vanredne okolnosti, hitnost realizacije itd.).

Sredstva dodeljena putem pojedinačnog davanja odobravaju se u skladu sa pravilima o dodeli državne pomoći.

3. Iznos sredstva

Član 32.

Za pojedinačna davanja može se opredeliti najviše 5% sredstava, od ukupno opredeljenih sredstava za ostvarivanje javnog interesa putem javnog konkursa.

Ukupnu visinu sredstava za pojedinačna davanja utvrđuje odlukom rukovodilac organa.

Član 33.

Iznos sredstva kojim se sufinansira projekat na osnovu pojedinačnih davanja, ne može biti veći od 20% iznosa koji je propisan za javne nabavke male vrednosti.

Dodeljena sredstva iz stava 1. ovog člana ne mogu se kumulirati sa drugim vidovima državne pomoći.

4. Pravo podnošenja prijave

Član 34.

Prijavu za pojedinačno davanje može podneti:

1) izdavač medija čiji je medij upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

2) pravno lice, odnosno preduzetnik, koje se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koje ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija;

3) pravno lice, odnosno preduzetnik, sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

Izuzetno od stava 1. tačka 3) ovog člana, Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, ne može sufinansirati projekat izdavača medija koji nije upisan u Registar medija.

Član 35.

Pojedinačno davanje ne može se odobriti izdavaču medija koji se finansira iz javnih prihoda, kao ni izdavaču medija koji nije upisan u Registar medija.

Pojedinačno davanje ne može se odobriti licu koje je u prethodnom periodu dobilo sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nije ispunilo ugovorom preuzetim obavezama.

5. Kriterijumi za ocenu projekta

Član 36.

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekat podnosioca prijave za pojedinačno davanje, su:

1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;

2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, ocenjuje se:

(1) u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

(2) u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja (mogu se utvrditi na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca koje utvrđuje organ koji postupa po podnetom zahtevu);

(3) u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana ocenjuje se i:

(1) da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;

(2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

6. Odluka o dodeli sredstava

Član 37.

Odluka o dodeli sredstva donosi se u formi rešenja.

Organ koji dodeljuje sredstva, rešenje dostavlja licu kome su odobrena sredstva i objavljuje ga na svom veb-sajtu.

Član 38.

Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Član 39.

Na osnovu rešenja zaključuje se ugovor, koji je osnov za praćenje realizacije sufinansiranog projekta.

Stručna služba organa koji dodeljuje sredstva, licu kome su odobrena sredstva, dostavlja ugovor u najkraćem mogućem roku.

Lice kome su odobrena sredstva, potpisan i overen ugovor dostavlja, bez odlaganja, organu koji dodeljuje sredstva.

Ukoliko lice kome su odobrena sredstva ne dostavi potpisan ugovor smatraće se da je odustao od dodeljenih sredstava.

Član 40.

Ugovor iz člana 39. ovog pravilnika, između ostalog, sadrži i:

1) specifikaciju odobrenih troškova;

2) dinamiku realizacije projekta;

3) rokove za dostavljanje narativnog i finansijskog izveštaja;

4) obavezu obaveštavanja javnosti koji je organ sufinansirao projekat;

5) obavezu povraćaja sredstava ukoliko sva sredstva nisu iskorišćena, odnosno ako projekat nije realizovan.

Organ koji dodeljuje sredstva isplaćuje dodeljena sredstva po dinamici utvrđenoj ugovorom.

IV. NARATIVNI I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Član 41.

Učesnici konkursa koji su dobili sredstva, kao i lica kojima su odobrena sredstva za pojedinačno davanje, izveštaj o realizaciji projekta dostavljaju organu koji je dodelio sredstva, u formi narativnog i finansijskog izveštaja, a u skladu sa zakonom i zaključenim ugovorom.

Izveštaj mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom.

Član 42.

Korisniku sredstava koji ne dostavi u roku i u propisanoj formi narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, organ koji dodeljuje sredstva upućuje zahtev za povraćaj sredstava.

Povraćaj sredstava iz stava 1. ovog člana vrši se u roku predviđenom ugovorom.

Informacija o korisnicima sredstava koji nisu dostavili narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, odnosno koji nisu izvršili povraćaj sredstava, objavljuje se na veb-sajtu organa.

V. OBAVEZE ORGANA JAVNE VLASTI

Član 43.

Organ nadležan za poslove javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou, koji dodeljuje sredstva za sufinansiranje projekata, u obavezi je da u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o dodeli sredstava, Registru medija prijavi podatke o iznosu dodeljenih novčanih sredstava.

Organ nadležan za poslove javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou, po završetku projektnog sufinansiranja u tekućoj godini, sačinjava analizu kvaliteta podržanih projekata, a na osnovu izveštaja korisnika o utrošenim sredstvima.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 44.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izvor:uns.bazapropisa.net


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE