ManastirTumane

Udruženje penzionera Brus planira izlet do Manastira Tumane u sredu 26. jula kada je i manastirska slava Sabor Svetog arhanđela Gavrila.

Prijave za izlet do 24. jula. Cena putovanja je 2.400 dinara a polazak je 26. jula u 02:30 časa ispred zgrade Pošte u Brusu. U povratku obilazak etno sela kod Velike Plane.
Za detaljne informacije i prijave za putovanje pozvati 037 382 73 12 i 064 413 87 00

ManastirTumane sajt

Ma­na­stir Tu­mane na­la­zi se na de­vet ki­lo­me­ta­ra uda­lje­no­sti od Go­lup­ca, u pod­nož­ju go­lu­bač­kih pla­ni­na, okru­žen šu­mom, na le­voj oba­li Tu­man­ske re­ke, što sa­moj sve­ti­nji da­je po­seb­nu le­po­tu.

Am­bi­jen­tal­na le­po­ta sa jed­ne i du­hov­ni mir sa dru­ge stra­ne, te pri­su­stvo sve­ti­nja, ma­na­stir Tu­man či­ni vred­nim ka­ko u du­hov­nom ta­ko i kul­tur­no-isto­rij­skom smi­slu. Kao ret­ko ko­ja sve­ti­nja, ovaj bra­ni­čev­ski ma­na­stir osta­vlja di­van uti­sak sva­ko­me ko se u nje­mu na­đe, ple­ne­ći svo­jom le­po­tom i okru­že­njem u ko­me se na­la­zi, na­da­sve bu­du­ći sve­dok ve­re i tru­da jed­no­ga na­ro­da, kao i sve­ti­o­nik za bu­du­će Bo­ži­je Car­stvo. U nje­mu se na ču­de­san na­čin pro­ži­ma­ju pa­ra­dok­sal­ne či­nje­ni­ce ve­re, iz bu­duć­no­sti sat­ka­na isto­ri­jom iz­vi­re sa­da­šnjost, u cen­tru sve­ga ima­ju­ći čo­ve­ka i nje­gov od­nos sa Tvor­cem.

Ono što je neo­spor­no je­ste da je na­sta­nak ma­na­sti­ra Tu­ma­na u ne­ras­ki­di­voj ve­zi sa Pre­po­dob­nim Zo­si­mom Si­na­i­tom, te da je na me­stu nje­go­vog pod­vi­ga ili oko nje­go­vog gro­ba ne­po­sred­no po upo­ko­je­nju for­mi­ra­na sve­ta obi­telj. Na tu mo­guć­nost uka­zu­je Bo­ži­dar Ko­va­če­vić u ra­du „Ven­ci kne­zu La­za­ru i Ra­va­ni­ci“, ko­ji na­vo­di mo­guć­nost da je ime ma­na­sti­ra Tu­ma­na iz­ve­de­no iz grč­ke re­či „tim­vos“ (lat. tu­mu­lus), što ozna­ča­va grob, od­no­sno grob­nu hum­ku.

Ka­ko god bi­lo, ime ma­na­sti­ra nad­ži­ve­lo je ve­ko­ve i osta­lo oču­va­no do da­nas kao i spo­men Sve­tog pod­vi­žni­ka Zo­si­ma, ko­me već ve­ko­vi­ma hi­ta­ju ne­volj­ni­ci sa mno­gih stra­na tra­že­ći le­ka i du­hov­ne ute­he.

Po­red mo­li­ta­va kod sve­ti­te­lje­vog ki­vo­ta, na­rod oba­ve­zno po­se­ću­je i nje­go­vu is­po­sni­cu, umi­va­ju­ći se i pi­ju­ći vo­du sa Zo­si­mo­vog iz­vo­ra, ko­ju sma­tra­ju ču­do­tvor­nom. Na daleko čuvena isposnica Svetog Zosima nalazi se na udaljenosti od oko 1 km od manastira Tumane, duboko u gustoj i drevnoj šumi. U steni koja dominira čitavim krajem nalaze se dve pećine, povezane uskim prolazom. U jednoj od njih živeo je, dok se u drugoj molio prepodobni

Svoj naj­ve­ći pro­cvat ma­na­stir do­ži­vlja­va na kra­ju XX ve­ka pri upra­vi mu­dre i pred­u­zi­mlji­ve igu­ma­ni­je Ma­tro­ne, za či­je vre­me je či­ta­va obi­telj u sva­kom smi­slu na­pre­do­va­la, a ve­li­ka pa­žnja usme­re­na je na ob­no­vu unu­tra­šnjo­sti cr­kve, ko­ja je u pot­pu­no­sti pre­u­re­đe­na i pot­pu­no ži­vo­pi­sa­na. Od­lu­kom Epi­sko­pa po­ža­re­vač­ko-bra­ni­čev­skog G. dr Ig­na­ti­ja 2014. go­di­ne Tu­ma­nu je vra­ćen isto­rij­ski sta­tus mu­škog op­šte­ži­telj­nog ma­na­sti­ra. Danas je Tuman najbrojniji muški manastir u eparhiji braničevskoj.

U manastiru se tokom godine održava više slava i sabora:
- II nedelja Vaskršnjeg posta,
- Cveti, nedelja pred Vaskrs
- Sabor svetog arhanđela Gavrila (manastirska slava), 26. jul
- Prepodobni Zosim i Jakov Tumanski, 21. avgust
- Nedelja po Velikoj Gospojini, bogomoljačka slava
- Obretenje moštiju Prepodobnog Jakova Tumanskog, 21. oktobar

SaborSvArhGavrila manTumane

U sredu 26. jula Bratstvo manastira Tumane obeležava i proslavlja manastirsku slavu Sabor Sv. arh. Gavrila. Tim povodom biće služena Sveta Liturgija u 09:00 časova, zatim će biti održana Litija i Blagosiljanje slavskog kolača u 10:30 časova. Po završetku verskog obreda biće organizovano slavsko posluženje.

Za detaljne informacije i prijave za putovanje do Manastira Tumane pozovite do 24. jula  037 382 73 12 i 064 413 87 00 a detaljniju istoriju manastira pogledajte na linku OVDE
izvor i foto: ManastirTumane.org


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE