VrticBrus1017a

Brus 13.04.2022 Predškolska ustanova “Pahuljice“ Brus objavila je konkurs za upis dece za radnu 2022/23. godinu, a ceo proces upisa dece biće realizovan ISKLjUČIVO ELEKTRONSKI, preko Portala eUprava.

Rokovi:

  • Prijem zahteva – od 04.04. do 20.05.2022.god.
  • Preliminarna lista – do 10.06.2022.god.
  • Žalbeni rok – u roku od 8 dana od objavljivanja preliminarne liste

POSTUPAK ELEKTRONSKE PRIJAVE

1.   PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA UPIS

Najjednostavnije možete aplicirati preko sajta Predškolske ustanove “Pahuljice” Brus, klikom na link  "UPIS NA KLIK“ koji vodi direktno na stranicu prijave za PU „Pahuljice“.

Drugi način je pristup preko Portala eUprave.

Popuniti zahtev:
U polju za adresu roditelja – drugog zakonskog zastupnika obavezno upisati i mejl adresu. Ona je neophodna za dalju komunikaciju (dopuna zahteva, žalbeni postupak)

Nakon obrade zahteva od strane predškolske ustanove dobićete dva broja. Odmah ćete dobiti EGN broj. Nakon obrade zahteva dobićete delovodni broj PU #Pahuljice“ (npr. 36/j-26-20). Ovaj broj vam je najvažniji za celokupan dalji postupak i treba da ga sačuvate.
Tek nakon dobijanja delovodnog broja možete pristupiti, ako je neophodno, postupku dopune zahteva dodatnom dokumentacijom, najkasnije do 20.05.2022. godine.

Pre slanja popunjenog zahteva neophodno je da proverite da li ste ispravno popunili sve tražene podatke! (da li ste ispisali podatke o detetu ispravno, broj dece u porodici, matični brojevi…). Nepotpuni, netačno popunjeni i neblagovremeni zahtevi biće odbijeni.

DOPUNA ZAHTEVA NEOPHODNOM I DODATNOM DOKUMENTACIJOM

Uslov za dopunu dokumentacije je delovodni broj koji ste dobili nakon obrade zahteva od PU „Pahuljice“. Mejl adresa za dostavu dodatne dokumentacije: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Naslov mejl poruke neophodno je da bude u formi: DELOVODNI BROJ, MATIČNI BROJ deteta – DOPUNA Npr: ( 36/j-26-20, 0306019716237 – DOPUNA )

Sadržaj mejla:
U tekstu navesti ime i prezime podnosioca zahteva, ime i prezime i matični broj deteta, delovodni broj zahteva i taksativno navesti koliko i kojih dokumenata se podnosi.

Prilog:
Skeniran ili uslikan jedan ili više dokumenata od prve do poslednje strane u PDF ili JPG formatu. Slika ne sme biti zamućena a tekst, pečat i potpis moraju biti jasni i čitljivi. Dobićete povratni mejl kao potvrdu da su vaša dokumenta primljena. Nepotpune, netačno popunjene, u neodgovarajućoj formi poslate i neblagovremene dopune biće odbačene.

Roditelji su dužni da se upoznaju sa uslovima Konkursa datim u nastavku (preuzet sa sajta PU "Pahuljice" Brus)

DOKUMENTA KOJA SE PRILAŽU UZ ZAHTEV ZA UPIS DECE ZA 2022/2023. GODINU
Sama baza eUprave prepoznaje neophodna dokumenta pod tačkama A.1. i A.2.1, ali je neophodno da pre slanja zahteva još jednom proverite kako baza prepoznaje vaš radno pravni status. Radno pravni status pod tačkama od A.2.2 do A.2.6 i pod tačkom A.3 i svih tačaka spiska B. potrebno je dokazati slanjem skenirane ili uslikane dokumentacije na mejl  (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.).

  1. NEOPHODNA – osnovna dokumenta

Izvod iz matične knjige rođenih za dete za koje se podnosi zahtev za upis, kao i za svu decu u porodici;

Dokumenta kojim se dokazuje radno–pravni status roditelja/zakonskog zastupnika deteta:
2.1 Za zaposlene:
– potvrda iz Fonda PIO o upisanom radnom stažu (privatne i državne firme) za oba roditelja deteta za koje se podnosi zahtev za upis

2.2. Za umetnike:
– rešenje iz Poreske uprave o utvrđenoj osnovici, potvrda iz Fonda PIO ili potvrda iz Udruženja umetnika

2.3. Za studente:
– potvrda o studiranju (za tekuću školsku godinu)

2.4. Za poljoprivrednike:
– uverenje o ostvarenim prihodima izdato u opštinskoj filijali Poreske uprave ili potvrda iz Fonda PIO

2.5. Za roditelje zaposlene u inostranstvu:
– potvrda o zaposlenju koju je overio sudski tumač

2.6. Za penzionere:
– rešenje, poslednji ček ili potvrda iz Fonda PIO

Ostalo:
Ukoliko ne pripadate nijednoj od navedenih kategorija, potrebno je da podnesete relevantnu dokumentaciju kojom dokazujete navedeni status.

  1. DODATNA DOKUMENTA – (po osnovu prioriteta ili specifičnosti)

Ukoliko želite da dete u predškolsku ustanovu bude upisano po osnovu prioriteta ili specifičnosti, dokumentaciju koju ste pribavili kod nadležnih institucija, podnesete na gore opisani način – putem mejla.

Dokumenta kojima se dokazuje status deteta/porodice iz osetljivih grupa:

Za korsnike kartice pogodnosti „Naš heroj“:

Fotokopija kartice

1.2. Za samohrane roditelje (jedan od nabrojanih dokumenata):
– pravosnažna sudska presuda na uvid ili rešenje o samostalnom vršenju roditeljskog prava
– izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva
– izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja ili rešenje nadležnog organa o proglašenju nestalog lica za umrlo

1.3. Za decu u hraniteljskim porodicama ili ustanovama socijalne zaštite:
– rešenje Centra za socijalni rad o smeštaju deteta u odgovarajuću ustanovu ili hraniteljsku porodicu ili Ugovor o hraniteljstvu

1.4. Za decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju:
– potvrda nadležne zdravstvene institucije

1.5. Za teško obolelu decu:
– potvrda izabranog pedijatra

1.6. Za korisnike novčane socijalne pomoći:
– rešenje Centra za socijalni rad da je porodica korisnik novčane socijalne pomoći

1.7. Za decu teško obolelih roditelja:
– rešenje o invaliditetu ili potvrda izabranog lekara

1.8. Za ostale osetljive kategorije:
– rešenje, potvrda ili preporuka centra za socijalni rad da je porodica pod određenom vrstom rizika

1.9. Za lica na odsluženju kazne:
– potvrda kazneno-popravne ustanove o izdržavanju kazne

VAŽNE INFORMACIJE I UPUTSTVA – UPIS DECE 2022/2023. godine


VAŽNE INFORMACIJE U VEZI KONKURSA
Zahtevi (kompletna dokumentacija) koji se podnesu u toku radne godine nisu važeći u redovnom Konkursu za prijem dece za narednu radnu godinu, pa ukoliko dete nije primljeno u ustanovu, zahtev se mora podneti ponovo u toku trajanja redovnog Konkursa.
Upisna komisija vrši upis dece isključivo u skladu sa smeštajnim kapacitetima i pedagoškim normativima koju su propisani Zakonom i koje smo u obavezi da ispoštujemo. Napominjemo da nakon početka radne godine, odnosno polaska dece u vrtiće od 1. septembra, dalji upis dece teče znatno drugačijim tempom jer su grupe  već popunjene, pa dalji upis zavisi isključivo od promene brojnog stanja (odustajanja, ispisi…). Brojna stanja se prate na mesečnom nivou i u skladu sa tim se dalje radi upis dece ukoliko za to postoji mogućnost.

UZRAST DECE
– u radnoj 2022/2023. godini jaslenim grupama pripadaju deca koja sa 1.09.2022. godine imaju od 1 do 3 godine. Vrtićkim grupama pripadaju deca koja sa 1.09. 2022.godine imaju od 3 do 5,5 godina.
Pripremnim predškolskim grupama pripadaju deca rođena od 01.03.2016.god. do 28.02.2017. godine.

UPIS DECE U GRUPE U SEOSKIM SREDINAMA

Roditelji koji konkurišu za upis dece u mešovite grupe pri pripremnim grupama u objektima sela naše opštine, se u zahtevu opredeljuju za željene grupe, s tim što će formiranje tih grupa zavisiti od broja prijavljene dece.Deca koja već pohađaju vrtić se ne upisuju ponovo.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM (4 SATA)
Roditelji koji konkurišu za prijem dece u Pripremni predškolski program u trajanju od 4 časa u zahtevu treba da naglase da su zainteresovani za taj oblik rada. Ustanova će u skladu sa smeštajnim kapacitetima formirati grupe četvoročasovnog pripremnog predškolskog programa u objektima koji imaju prostornih mogućnosti uvažavajući iskazane potrebe porodice.

DVOJE ILI VIŠE DECE
Ukoliko podnosilac predaje zahtev za dvoje i više dece iz iste uže porodice, potrebno je da na zahtevima to naznači i navede sve neophodne podatke.
Ukoliko je neko dete iz porodice upisano u PU „Pahuljice“ i pohađaće ga i u radnoj 2022/2023.godini, potrebno je da se navedu njegovi podaci na zahtevu.
Rok za podnošenje žalbe je 8 radnih dana od dana objavljivanja spiskova primljene dece. Žalbe će se podnositi Komisiji u elektronskoj formi na način i po proceduri o kojoj ćemo vas blagovremeno obavestiti. Žalbe primljene van žalbenog roka biće odbačene i neće se razmatrati.
Zahtevi podneti posle redovnog konkursa (posle 20.05.2022.godine) biće razmatrani u revizijama upisa  i rešavani shodno smeštajnim kapacitetima ustanove.
Molimo Vas da pre podnošenja zahteva za upis pažljivo pročitate sva obaveštenja u vezi sa Konkursom koja su na sajtu ustanove www.vrticbrus.edu.rs

Za sve dodatne informacije možete se obratiti, svakog radnog dana od 07 do 14 časova na  na sledeće brojeve telefona: 064/643-42-22 i 065/834-38-36.

izvor:vrticbrus.edu.rs


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE