Podaci o imovini gotovo 30.000 funkcionera neće više biti tajna koja je do sada bila poznata samo članovima sada već ugašenog republičkog odbora za rešavanje o sukobu interesa. Agencija za borbu protiv korupcije će sama pokretati postupke, za koje su predviđene i zatvorske kazne. Na primer, od šest meseci do pet godina za lažno prijavljivanje ili za neprijavljivanje imovine.

Funkcioneri više neće „na reč” da prijavljuju imovinu, jer će Agencija za borbu protiv korupcije, koja je preuzela taj posao od odbora, u saradnji sa svim nadležnim državnim organima proveravati tačnost podataka i neće više reagovati samo na osnovu prijava.

Sve što poseduju funkcioneri će morati da dostavena uvid Agenciji za borbu protiv korupcije i svi podaci biće pod kontrolom javnosti.Za razliku od odbora, agencija, u čijim su rukama znatno veća ovlašćenja, moći će da izriče i sankcije.

Funkcionerima se, dakle, više neće verovati na reč jer će agencija u saradnji sa svim nadležnim državnim organima proveravati tačnost podataka i neće kao što je do sada bio slučaj sa odborom reagovati samo na osnovu prijava.

Sve što poseduju funkcioneri, zakonska im je obaveza, od plate i drugih prihoda do nepokretne i pokretne imovine, ušteđevine u bankama u zemlji i inostranstvu, do oružja ili dragocenosti i umetničkih predmeta, dostavljaće na uvid Agenciji za borbu protiv korupcije.

Svi podaci biće i pod kontrolom javnosti, jer će biti objavljeni na sajtu agencije, što je možda i najvažnija zakonska novina.

Agencija ima široka ovlašćenja, a njen rad se zasniva na više zakonskih propisa pravosudnog sistema Srbije.

Veliki posao sada čeka agenciju – prikupljanje podataka o imovini i prihodima državnih funkcionera, njihovih bračnih partnera i maloletne dece.

Praćenje, kontrola, registar imovine i zatvorske kazne trebalo bi da budu dovoljne garancije da je nosiocima javnih funkcija ograničen prostor za bogaćenje na račun građana i države.

Sada je tajnost podataka o imovini ukinuta i to je značajno i za odgovornost funkcionera i za građane koji će imati uvid u njihovu imovinu pre, za vreme i dve godine po prestanku funkcije.

Ko je od javnih funkcionera dužan da prijavi imovinu?

Svako izabrano, postavljeno ili imenovano lice u organe Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i organe javnih preduzeća i privrednih društava, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave i drugo lice koje bira Narodna skupština.

Kada se prijavljuje imovina?
U roku od 30 dana od dana izbora, postavljenja ili imenovanja, kao i i roku od 30 dana od dana prestanka javne funkcije i to na propisanom obrascu. 

Izveštaj o imovini i prihodima nisu dužni da podnose odbornici; članovi upravnog i nadzornog odbora javnog preduzeća, ustanove ili druge organizacije čiji je osnivač opština ili grad; članovi upravnog ili nadzornog odbora javnog preduzeća, ustanove ili druge organizacije čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili grad Beograd ako neprimaju naknadu po osnovu članstva.

Agencija može da zatraži i od ovih funkcionera da podnesu izveštaj.

Funkcioner ima obavezu da do 31. januara tekuće godine podnese vanredni izveštaj ako je došlo do bitnim promenama u imovini i prihodima u prethodnoj godini.

Bitna promena je svaka promena koja prelazi vrednost prosečne godišnje neto zarade u Republici Srbiji, koju Agencija objavljuje svakog januara na svom sajtu www.acas.rs.

Kako se prijavljuje imovina?

Obrazac izveštaja o imovini i prihodima može se preuzeti na sajtu Agencije www.acas.rs.(klik)

Izveštaj o imovini i prihodima funkcioner dostavlja lično, podnošenjem Izveštaja Agenciji u elektronskoj i štampanoj formi na propisanom obrascu.

Po dobijanju programski generisane šifre kojom se potvrđuje elektronska registracija Izveštaja, funkcioner odmah a najkasnije u roku od osam dana dostavlja Agenciji Izveštaj u štampanoj formi, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

KO POPUNJAVA OBRAZAC :

U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE

SKUPŠTINA GRADA-OPŠTINE

predsednik, zamenik predsednika i sekretar skupštine grada-opštine

GRADONAČELNIK-PREDSEDNIK OPŠTINE
gradonačelnik-predsednik opštine i njegov zamenik

 GRADSKO-OPŠTINSKO VEĆE
članovi i sekretar gradskog-opštinskog veća 

GRADSKA-OPŠTINSKA UPRAVA
načelnik gradske-opštinske uprave i njegov zamenik
 
pomoćnik gradonačelnika 

GRAĐANSKI BRANILAC-OMBUDSMAN
građanski branilac-ombudsman i njegov zamenik 

JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
javni pravobranilac; zamenik javnog pravobranioca

JAVNE AGENCIJE
direktor i član upravnog odbora

USTANOVE
direktori ustanova predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja I vaspitanja; direktor ili upravnik ustanove kulture; direktor i zamenik direktora zdravstvene ustanove i druga izabrana, postavljena i imenovana lica u organe drugih ustanova 
 
JAVNA PREDUZEĆA
direktor i zamenik direktora

KRIVIČNOPRAVNA I PREKRŠAJNA ODGOVORNOST
Neprijavljivanje imovine od strane funkcionera predstavlja povredu zakona koja podrazumeva vođenje postupka i izricanje mera. Funkcioner koji ne prijavi imovinu Agenciji ili daje lažne podatke o imovini, u nameri da prikrije podatke o imovini, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

Funkcioneru koji je osuđen na ovu kaznu prestaje vršenje javne funkcije i zabranjuje se sticanje javne funkcije u roku od deset godina od dana pravosnažnosti presude.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj funkcioner ako prijavi imovinu nakon isteka roka propisanog Zakonom. 

ČEMU SVE TO?!
Prijavljivanje imovine je važno zbog kontrole i transparentnog obavljanja javnih funkcija i nema sumnje da je ovakva kontrola veoma efikasan oblik prevencije korupcije i tekovina modernih demokratskih država.

Obaveza podnošenja detaljnog izveštaja o imovini i prihodima Agenciji, međutim, važno je i sredstvo zaštite integriteta i ličnosti samih funkcionera od neosnovanih napada ili optužbi i u funkciji je jačanja poverenja građana u njega lično, njegov rad a posledično i rad institucije u kojoj vrši javnu funkciju.

Izvor:acas.rs


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE