SrednjaSkola Brus0818

Brus 30.08.2021. Učenici Srednje škole Brus pohađaće nastavu od srede 01. septembra 2021. godine po modelu 1 koji podrazumeva neposrednu nastavu svakog nastavnog dana pri čemu časovi traju 45 minuta uz preporuke za početak obrazovno-vaspitnog rada u školskoj 2021/2022. godini koje je dao Tim za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola.

Iskustvo iz prethodnog perioda, karakteristike epidemije, kao i zdravstvene i opšte društvene posledice koje nastaju usled zatvaranja škola ukazuju da zatvaranje škola treba da bude poslednja mera koja se uvodi u okviru suzbijanja epidemije COVID-19, kao i prva koja se ukida.

Uz adekvatnu primenu propisanih mera, kao što su nošenje maski, održavanje rastojanja, provetravanje prostorija, čišćenje i dezinfekcija prostora, dezinfekcija ruku, smanjenje aktivnosti u kojima dolazi do masovnih okupljanja i nekontrolisanog bliskog kontakta među osobama dovode do toga da rizik od prenošenja infekcije među učenicima i nastavnicima bude niži nego što je to rizik od zaražavanja virusom u zajednici u svim drugim uslovima. S druge strane, pojava novih varijanti virusa, posebno Delta varijante koja se znatno lakše prenosi nego što je to ranije bio slučaj, povećava učešće dece u transmisiji, s tim da je rizik zaražavanja mnogo veći u porodici, kao i u drugim situacijama van škole. Većina dece sa COVID-19 ima blage simptome i veoma nizak rizik od teških formi bolesti i smrtnog ishoda. Iako veoma retko, neka deca, posebno ona sa pratećim hroničnim oboljenjem, su u riziku da razviju težu respiratornu bolest koja zahteva hospitalno lečenje. Vrlo mali broj dece razvija pedijatrijski inflamatorni multisistemski sindrom povezan sa SARS-CoV-2 (PIMS-TS) (takođe se naziva i multisistemski inflamatorni sindrom kod dece (MIS-C)) koji se pojavljuju 4-6 nedelja nakon blage COVID-19.

Tim za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola, pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, dao je i pet ključnih mera strategija ublažavanja rizika od transmisije SARS-CoV-2 u školama tokom nove školske godine 2021/22:

- Dosledna i ispravna upotreba maski,
- Održavanje fizičke distance,
- Higijena ruku i respiratorna higijena,
- Čišćenje i dezinfekcija i
- Uspostavljena saradnja sa nadležnom zdravstvenom službom, a posebnom sa nadležnim IJZ/ZJZ

Dosledna i ispravna upotreba maski u prostoru škole od strane svih lica (učenika i zaposlenih)

Model nošenja zaštitnih maski opisan u nastavku odnosi se na prvi i drugi model organizacije obrazovno-vaspitnog rada (osim u slučaju kada škola ima mogućnosti da organizuje nastavu u školi sa propisanom distancom za sve učenike, npr. škole sa malim brojem učenika). Preporučeni modeli nošenja maski:

- Nastavno i nenastavno osoblje 
Upotreba zaštitnih maski za nastavnike, tokom časa, nije neophodna ukoliko su potpuno vakcinisani (dve doze vakcine), a od druge doze je prošlo najmanje 14 dana i/ili su u prethodnih 6 meseci preležali COVID-19.
Nevakcinisani nastavnici i drugo osoblje nose masku tokom radnog vremena uvek kada se nalaze u zatvorenom prostoru sa drugim osobama, kao i na otvorenom ukoliko nije moguće održavati rastojanje od 1 metra od drugih osoba.
Nastavno i nenastavno osoblje škole je u obavezi da održava neprekidno rastojanje od najmanje 1 m od drugih osoba (učenika i osoblja), osim ako postoji izuzetna potreba bližeg kontakta u kom slučaju je neophodno da osoba nosi zaštitnu masku i da se nakon kontakta izvrši dezinfekcija ruku.
Zaposleni treba da izbegavaju aktivnosti koje uključuju boravak više zaposlenih (nastavno i nenastavno osoblje) istovremeno u zatvorenom prostoru. Ukoliko je to neophodno (sastanci, obuke i sl.), tokom trajanja takvih aktivnosti upotreba zaštitnih maski je obavezna uz održavanje distance (minimum 1m) ukoliko je najmanje jedna osoba u prostoriji nevakcinisana. Izuzetno, ukoliko su sve osobe u prostoriji vakcinisane, zaštitne maske nisu obavezne. 

- Roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici i drugi posetioci
Upotreba zaštitnih maski za roditelje i sve druge posetioce u školskim ustanovam je obavezna tokom boravka u zatvorenom prostoru, s tim da je neohodno redukovati broj posetilaca i omogućiti posetu samo u slučaju neophodnosti.

- Učenici
Učenik treba da nosi masku od ulasku u školu pa sve do dolaska do svoje klupe. Maska se obavezno koristi i tokom odgovaranja i tokom svakog razgovora.
Maska se obavezno koristi i prilikom bilo kojeg kretanja van klupe, prilikom odlaska na odmor ili u toalet. Tokom boravka u školi može da se koristi bilo koja maska (hirurška, epidemiološka ili platnena), ali se svaka maska mora koristiti na ispravan način – tako da pokriva nos, usta i bradu. Takođe, ne treba koristiti masku koja je zaprljana ili ovlažena. Nije dozvoljeno menjanje maski među učenicima.
Napomena: Ukoliko je obuhvat vakcinacijom među učenicima u odeljenju veći od 70%, učenici koji su vakcinisani nisu u obavezi da nose masku tokom časa. U svim ostalim gore navedenim situacijama, upotreba maske je obavezna.

Napomena: Upotreba zaštitnih maski na otvorenom prostoru za sada nije neophodna, uz održavanje fizičke distance. (Pratiti Uredbu o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19: 151/2020-3, 152/2020-4, 153/2020-46, 156/2020-6, 158/2020-3, 1/2021-3, 17/2021-3, 19/2021-18, 22/2021-3, 29/2021-3, 34/2021-3, 48/2021-4, 54/2021-3, 59/2021-25, 60/2021-3, 64/2021-3, 69/2021-4)

Održavanje fizičke distance

- U uslovima kada škole rade u po prvom modelu organizacije obrazovnovaspitnog rada

Fizička distanca tokom aktivnosti koje se održavaju u učionici nije neophodna među decom (moguća je organizacija nastave sa celim odeljenjima u trajanju od 45 minuta).
Potrebno je da nastavnici i drugo školsko osoblje održavaju fizičku distancu sa drugim osobama u školi od najmanje 1 metra. Preporučuje se da učenici ne menjaju učionice, odnosno da se nastava za jedan razred/grupu učenika odvija u istoj učionici.
Preporučuje se da se nastava iz obaveznih predmeta i svih ostalih oblika obrazovno-vaspitnog rada organizuje, sve dok vremenski uslovi to dozvoljavaju, na otvorenom prostoru, u skladu sa prethodno donetim planom organizacije.
Moguća je organizacija nastave muzičke kulture i fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, kao i vannastavnih aktivnosti (hor, sportovi).
Aktivnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt između učenika (kolektivni sportovi) realizovati pod uslovom da u odeljenju nema potvrđenih slučajeva infekcije SARS-CoV-2 među učenicima tokom prethodnih 14 dana. U suprotnom, realizaciju ovih aktivnosti organizovati bez bliskih kontakta između učenika (nema kolektivnih sportova).
Savetovati učenike da održavaju međusobnu fizičku distancu od najmanje 1 metar u svlačionicama.
Preporučuje se da učenici provode veliki odmor na otvorenom (u školskom dvorištu) kada god to vremenske prilike dozvoljavaju.
Osobe koje dovode učenike u školu ne ulaze u školu već prate učenike do ulaza u školsku zgradu ili do kapije školskog dvorišta, gde učenike mlađeg uzrasta preuzima dežurni učitelj/nastavnik.

- U uslovima kada škole rade po drugom modelu organizacije obrazovnovaspitnog rada

Održavati fizičku distancu sa drugim osobama u školi od najmanje 1 metra (4 m2 po detetu). Potrebno je održavanje rastojanja tokom svih aktivnosti, uključujući i sedenje učenika u klupama. To podrazumeva raspored od jednog učenika u klupi, a raspored klupa uskladiti sa kapacitetom učionice tako da se obezbedi minimum 1 metar rastojanja između učenika u svim pravcima.
Preporučuje se da učenici ne menjaju učionice, odnosno da se nastava za jedan razred/grupu učenika odvija u istoj učionici. Preporučuje se da se nastava obaveznih predmeta i svih ostalih oblika obrazovnovaspitnog rada organizuje, sve dok vremenski uslovi to dozvoljavaju, na otvorenom prostoru, u skladu sa prethodno donetim planom organizacije.
Potpuno obustaviti sve aktivnosti tokom kojih je moguće pojačano stvaranje aerosola (pevanje, sport, glasniji govor - što znači da se na časovima muzičke kulture ne peva, da nema proba školskog hora, da na časovima fizičkog i zdravstvenog vaspitanja nema kolektivnog sporta). Kada je reč o individualnim sportovima (gimnastika i slično) iste treba prilagoditi uslovima prostora (veličina sale, mogućnost prirodne ventilacije i slično).
Realizaciju nastavnog programa iz fizičkog i zdravstvenog vaspitanja organizovati tako da se izbegne bliski kontakt, odnosno da se održi fizička distanca od najmanje 2 metra u svim pravcima. Ukoliko se časovi organizuju u sali za fizičko, obezbediti nastavni program koji će omogućiti održavanje fizičke distance.
Ukoliko sala ima dva ulaza, iskoristiti ih za podelu učenika u grupe u cilju smanjenja gužve.
Pre i posle svakog časa fizičkog i zdravstvenog vaspitanja neophodno je dezinfikovati zajedničke predmete (sprave, lopte i slično), očistiti/oprati salu i provetriti je. Ukoliko su obezbeđeni i ispunjeni svi ovi uslovi, tokom časa fizičkog i zdravstvenog vaspitanja učenici ne treba da nose masku.
Uputiti učenike da održavaju međusobnu fizičku distancu od najmanje 1 metar u svlačionicama. Ukoliko je moguće, organizovati nastavu sa manjim brojem učenika. U periodu neposredno pre i posle nastave i između školskih časova (mali i veliki odmor) u školi i dvorištu škole ne stvarati gužve.
Održavanje fizičke distance među učenicima neophodno je i tokom malog i tokom velikog odmora.
Preporučuje se da učenici provode veliki odmor na otvorenom (u školskom dvorištu) kada god to vremenske prilike dozvoljavaju.
Ne održavati proslave, priredbe u školskom objektu. Ne organizovati grupne posete mestima gde se očekuje okupljanje većeg broja osoba, izlete i dr.
Osobe koje dovode učenike u školu ne ulaze u školu već prate učenike do ulaza u školsku zgradu ili do kapije školskog dvorišta, gde učenike mlađeg uzrasta preuzima dežurni učitelj/nastavnik.

Higijena ruku i respiratorna higijena u školskoj sredini data je školama u prilogu: PREPORUKE ZA PREVENCIJU COVID-19 U ŠKOLSKOJ SREDINI)

Čišćenje i dezinfekcija u školskoj sredini data je školama u prilogu: PREPORUKE ZA PREVENCIJU COVID-19 U ŠKOLSKOJ SREDINI)

Uspostavljena saradnja sa nadležnom zdravstvenom službom, a posebno sa nadležnim IJZ/ZJZ

Kod pojave slučajeva infekcije SARS-CoV-2 virusom (potvrđenih PCR ili antigenskim testom), pored preduzimanja mera predviđenih kriterijumima za postupanje u slučaju pojave COVID-19 u školama, vrši se traženje i ispitivanje kontakata prema proceni i uslovima koje odredi nadležni epidemiolog. U cilju prvovremenog preduzimanja propisanih mera, neophodno je uspostaviti blisku saradnju i komunikaciju škole i zdravstvene službe, a posebno škole i teritorijalno nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje.

izvor:srednjaskolabrus.edu.rs


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE