BrusPanorama 0717GP

Ako ste vlasnik porodičnog stambenog objekta ili stana koji je izgradnjom, odnosno kupovinom trajno rešavao svoje stambeno pitanje imate pravo na privremeno priključenje objekta na komunalnu infrastrukturu - struja, voda. gas, grejanje. kanalizacija - zaključno sa 15. oktobrom 2023. godine.

Priključenje je moguće samo za jedan objekat, odnosno jedan stan istog vlasnika koji se koristi za stanovanje.

KAKO DO PRIVREMENOG PRIKLjUČKA?

Zahtev se podnosi službi za ozakonjenje opštine ili grada na čijoj se teritoriji nalazi objekat.

Vlasnik može podneti zahtev za privremeno priključenje na sve infrastrukturne mreže ili na pojedinačnu infrastrukturnu mrežu.

Za vlasnike stanova zahtev za privremeno priključenje podnosi stambena zajednica. Pored toga, dostavljaju se i zahtevi vlasnika stanova, sa dokazima propisanim uredbom, za svaki pojedinačni stan

Za zgrade zahtev obavezno sadrži i zahtev za priključenje zajedničkih delova zgrade (liftovi, osvetljenje, podstanice itd.) na distributivni sistem električne energije.

U slučaju da nije formirana stambena zajednica, zahteve podnose vlasnici stanova.

POTREBNI DOKUMENTI

 • Očitane lične karte (fotokopije u slučaju da je lična karta bez čipa) vlasnika i članova njegovog domaćinstva;
 • Geodetski snimak objekta.

Jedan od dokaza:

 • Ugovor o kupovini ili izgradnji stana, odnosno porodične stambene zgrade;
 • Ugovor o kupovini objekta u izgradnji;
 • Ugovor o suinvestiranju prilikom izgradnje objekta;
 • Ugovor o zajedničkoj izgradnji;
 • Ugovor o poklonu;
 • Ugovor sa stambenom zajednicom o pretvaranju zajedničkih prostorija u stan ili o nadziđivanju;
 • Pravnosnažno rešenje o nasleđivanju;
 • Ugovor o dugoročnom stambenom kreditu za kupovinu nepokretnosti ili nepokretnosti u izgradnji;
 • Pravosnažna sudska presuda;
 • Druga isprava ili odluka nadležnog organa kojom se dokazuje pravo svojine na nepokretnosti.

Za objekte izgrađene bez građevinske dozvole dostavlja se:

 • Dokaz da je pokrenut postupak ozakonjenja;
 • Overena izjava (ili drugi dokaz) da je objekat izgrađen i da se koristi za stanovanje – u slučaju da nije pokrenut postupak ozakonjenja.

Vlasnik koji je kupovinom stana trajno rešavao svoje stambeno pitanje dostavlja:

 • Ugovor o kupovini objekta, overen u formi propisanoj u vreme zaključenja ugovora;
 • Izjavu da on i članovi porodičnog domaćinstva nemaju drugi objekat za stanovanje.

Vlasnik koji nema prebivalište u objektu koji je predmet priključenja dostavlja izjavu da će se odmah po privremenom priključenju, sa članovima porodičnog domaćinstva, useliti u objekat.

Sve izjave vlasnik dostavlja u formi propisanoj zakonom pod krivičnom i materijalnom odgovornošću!

OBAVEZE OPŠTINE, GRADA, MINISTARSTVA

Nadležni organ dužan je da u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva izda obaveštenje o ispunjenosti uslova za privremeno priključenje.

Ako nadležni organ utvrdi da nisu ispunjeni pravni uslovi propisani Uredbom o načinu, uslovima i postupku za privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i/ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata, o tome obaveštava vlasnika, odnosno stambenu zajednicu.

Ako postoje uslovi za privremeno priključenje nadležni organ o tome obaveštava privredno društvo (komunalno preduzeće).

TEHNIČKI USLOVI ZA PRIKLjUČENjE

Privredno društvo (komunalno preduzeće) dužno je da odmah po prijemu obaveštenja od opštine/grada započne postupak utvrđivanja tehničkih uslova za privremeno priključenje.

U slučaju da nisu ispunjeni tehnički uslovi privredno društvo (komunalno preduzeće) obaveštava vlasnika objekta i opštinu/grad.

Po utvrđivanju ispunjenosti tehničkih uslova, privredno društvo (komunalno preduzeće) donosi akt o odobrenju za privremeno priključenje, određuje naknadu za priključak, vrši izgradnju priključka i priključuje objekat na distributivnu mrežu.

TRAJANjE PRIKLjUČKA

Privremeno priključenje traje do konačnog utvrđivanja pravnog statusa objekta

VAŽNO - ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA PRIVREMENO PRIKLjUČENjE POČINjE 15. SEPTEMBRA I TRAJE DO 15. OKTOBRA 2023. GODINE

Uputstvo za građane za priključenje nelegalno izgrađenih objekata na komunalnu infrastrukturu možete preuzeti na linku OVDE
izvor:www.mgsi.gov.rs foto:G.Popovic


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE