PGRBrzece0220

Opština Brus objavila je Javni uvid u nacrt izmena dela PGR za naselje Brzeće – Kopaonik celina 6 ( zona skijališta) i dela celine 3 (centralna turistička zona Bela reka) u trajanju od 30 dana, od 03. februara do 03. marta 2020. godine.

Opštinska uprava opštine Brus, kao nosilac izrade ovog plana organizuje javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, kao i efektima planiranja.
Javni uvid

Javna prezentacija materijala plana održaće se 14. februara 2020. godine u 12:00 časova u zgradi Opštinske uprave opštine Brus, u sali za sastanke.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi nosiocu izrade plana tj. Opštinskoj upravi opštine Brus, Odseku za urbanizam i građevinarstvo, ulica Kralja Petra Prvog broj 120, u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 03. martom 2020. godine.

Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade Plana mogu uticati na planska rešenja.

Javna sednica Komisije za planove održaće se 6. marta 2020. godine sa početkom u 12:00 časova, u zgradi Opštinske uprave opštine Brus, u sali sali za sastanke.

Ovlašćeno lice od strane Opštinske uprave Opštine Brus, Odsek za urbanizam i građevinarstvo za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji je Gordana Petrović, dip.ing.građ.

U tekstualnom delu plana na temu skijališta i turističke infrastrukture navedeno je sledeće:Brzece kolaz

Skijališta i turistička infrastruktura
(...)
V (istok Bela reka) - žičarama od Brzeća (naspram „Juniora”, iz Bele reke i od Galovića ispred ulaza u NPK) preko Struge, Ledenica i Kneževskih bara do Karaman grebena, gde se spaja sa sektorima IV i VII, a na Jarmu i Četničkom groblju i sa sektorom VI; ulazi u skijalište su u Beloj reci, kod „Juniora” i u Galavićima (sva tri u Brzeću) i na Jarmu; sektor se realizuje za dugoročni granični kapacitet od 4.790 jednovremenih skijaša;
(...)
Posebna (turistička) infrastruktura
Na prostoru opštine Brus postojeći i planirani žičani saobraćaj definisan je PPPN NPK –Kabinsko-gondolskažičara (prosečnog kapaciteta od 3.000 uspora na čas) predviđa se na pravcu Brzeće - Bregovi - Srebrnac, dužine oko 4.700m, sa visinskom razlikom od oko 775m. Polazna stanica žičare je u kontaktu sa postojećim državnim i opštinskim putevima, a polazi iz podplaninskih turističkih naselja. U letnjoj sezoni služiće kao sredstvo za transport i za panoramske vožnje. U zimskoj sezoni funkcionisaće celom dužinom kao transportno i panoramsko sredstvo, a na gornjim deonicama i kao direktna skijaška žičara (planiraju se sa međustanicama).
(... )
Plan razvoja saobraćajno-transportne infrastrukture, Drumski saobraćaj
(... )
Alternativni pravac „Kružni put“ kojim se regulišu saobraćajni tokovi u području NPK predstavlja novoplanirana saobraćajnica OP-57 i OP-56; deonica bivšeg državnog puta II reda br. 218, Brzeće-Mramor, koji po novoj uredbi Vlade o kategorizaciji državnih puteva više nije državni put već se kategoriše kao opštinski put (OP-58) (Brzeće – Blaževo) i deonica na trasi postojećeg opštinskog puta OP-26. Deonice „Kružnog puta“ na postojećim putevima se planiraju za rekonstrukciju ili revitalizaciju. Rekonstrukcija, revitalizacija postojećih i izgradnja novoplaniranih puteva je sa tehničkim karektiristakama kao za državni put II reda.

Planirano alpsko skijalište

Na osnovu valorizacije prirodnih i stvorenih uslova područja Prostornog plana, alpsko skijalište je koncipirano kao glavni sadržaj turističke ponude u prostoru Kopaonika.
(...)
Alpsko skijalište koncipirano je kao jedinstven, povezani sistem žičara i ski-staza, od Đorđevića, Crne Glave i Krive Reke na severu, do Lisine i Belog Brda na jugu, odnosno od Jošaničke Banje na zapadu, do Brzeća i Paleža na istoku , na teritorijama opština Raška, Brus i Leposavić. Sistem je sastavljen od deset sektora.

Kabinska žičara Bela reka - Mali Karaman predviđena je u sektoru 5.

Sektor 5 (istok, Bela reka) - kabinskom žičarom „Bela reka-Mali Karaman-Suvo Rudište” i žičarama od Brzeća (Garine sa polazom naspram „Juniora” i Galavići sa polazom ispred ulaza u Nacionalni park), preko Struge, Ledenica i Kneževskih bara do grebena Karamana, gde se spaja sa sektorima 4. i 7. (direktno na Malom Karamanu i posredno na Vučaku ), a na Jarmu i Četničkom groblju i sa sektorom 6.; ulazi u skijalište biće u Beloj reci (kabinska žičara), kod „Juniora” i u Galavićima (sva tri u Brzeću) i na Jarmu; kapacitet skijališta biće 2.820 jednovremenih skijaša, od toga 2.770 u Nacionalnom parkui 50 van njegovih granica na teritoriji opštine Brus.

Razmatrana je i druga varijanta trase kabinske žičare „Bela reka-Mali Karaman-Suvo Rudište”sa pripadujućim stazama, koja je nešto kraća od predložene i sa istim polaznim stanicama u Beloj reci i na Suvom rudištu, ali sa samo jednom međustanicom na Malom Karamanu. Ova trasa je na ograničenju u režimu zaštite II stepena, nije u funkciji planiranog alpskog međunarodnog takmičarskog FIS poligona „Bela Reka”i nije povezana sa žičarom Struga (nedostaje međustanica kabinske žičare iznad polazišta žičare „Struga”). Za varijantna rešenja trasa kabinske žičare uradiće se odgovarajuća tehnička doku mentacija i studija opravdanosti ,na osnovu kojih će se, u saradnji sa ministarstvima nadležnim za prostorno planiranje, zaštitu životne sredine i turizam i Zavodom za zaštitu prirode Srbije, izabrati najpogodnija trasa.

U sektoru 5 skijališta planirana je sledeća nova skijaška infrastruktura: Kabinska žičara Bela reka - Mali Karaman sa dve međustanice - Struga i FIS poligon; žičara sedežnica Struga; žičara sedežnica Garine; ski lift Galovići; staza Karaman; dve ski staze Gvozdac; južna ski staza FIS poligona; dve ski staze Struga; ski staza Garine; i ski staza Galovići.

Na području Nacionalnog parka predviđeno je uku pno 31.220 jednovremenih skijaša, od toga 8.150 postojećih i 23.070 planiranih, računajući po minimalnom normativu od 200m² ski-staze po skijašu. Na području Prostornog plana predviđeno je uku pno 43.840 jednovremena skijaša, od toga 8.150 postojećih (sve u Nacionalnom parku) i 35.690 planiranih. Od ukupnog broja jednovremenih skijaša, na području Prostornog plana van Nacionalnog parka biće 12.620.

Broj žičara i kapaciteti skijališta su orijentacioni/približni, te nisu egzaktno obavezujući za detaljnije planske dokumente razrade skijališta, ali su indikativni za ukupni kapacitet prostora meren brojem jednovremenih korisnika, od značaja za zaštitu Nacionalnog parka, utvrđivanje suprastrukture i infrastrukture i drugo.
(...)
Sve kabinske žičare i žičare sedežnice biće i u funkciji letnje ponude u prostoru.

Javni uvid u nacrt izmena dela PGR za naselje Brzeće - Kopaonik celina 6 (zona skijališta) i dela celine 3 (centralna turistička zona Bela reka) trajaće 30 dana, od 03. februara do 03. marta 2020. godine.
Javna prezentacija
materijala plana održaće se 14. februara 2020. godine u 12:00 časova u zgradi Opštinske uprave opštine Brus, u sali za sastanke.
Javna sednica Komisije za planove planirana je da se održi 6. marta 2020. godine sa početkom u 12:00 časova, u zgradi Opštinske uprave opštine Brus, u sali sali za sastanke.


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE