SOBrus sala03191

Brus 10.10.2021. Izveštaj sa sednice Skupštine opštine Brus prenosimo sa malim zakašnjenjem a na osnovu Službenog lista opštine Brus i izveštaja medija koji su pratili pomenutu sednicu.

Sednica je održana u sredu 15. septembra 2021. godine sa početkom u 16:00 časova. Pred odbornicima je bilo ukupno 28. tačaka Dnevnog reda koje su odradili za oko 45 minuta, kako je preneo portal Stvarnostonline.co.rs

SPBrus najava0921a SPBrus najava0921b

Osim 25 tačaka koje su bile predviđene radnim materijalom koji su dobili odbornici za sednicu, pred sam početak sednice predložene su i tri dopunske tačke koje su usvojene i ušle u radni deo - Predlog odluke i izmeni odluke o socijalnoj zaštiti Opštine Brus, Predlog Srednje škole Brus za plaćanje mesečne prevozne karte učenicima prvog razreda ove škole i Predlog odluke o odricanju dela dnevnice (koja iznosi 5.000 dinara) radi pomoći porodici Živković iz Zlatara.

Na ovoj sednici je:
1. USVOJEN zveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Brus za period januar-jun 2021. godine.

2  USVOJENA ODLUKA O IZMENI ODLUKE O DODELI SREDSTAVA ZA NABAVKU UDžBENIKA ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA SA TERITORIJE OPŠTINE BRUS
Član 1. Odluke o dodeli sredstava za nabavku udžbenika za učenike prvog razreda osnovnih škola sa teritorije opštine Brus, menja se i glasi: „Ovom odlukom Skupština Opštine Brus dodeljuje sredstva u iznosu od 868.150,00 dinara osnovnim školama sa teritorije opštine Brus a u svrhu refundiranja roditeljima za nabavku udžbenika, kao i plaćanja istih preko knjižara za sve učenike prvog razreda osnovnih škola sa teritorije opštine Brus školske 2021/22 godine.“
U ostalom delu Odluka o dodeli sredstava za nabavku udžbenika za učenike prvog razreda osnovnih škola sa teritorije opštine Brus, ostaje nepromenjena.

3. Doneto REŠENjE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA USKLAĐENI FINANSIJSKI PLAN PREDSEDNIKA OPŠTINE BRUS SA ODLUKOM O DRUGOM REBALANSU BUDžETA OPŠTINE BRUS ZA 2021. GODINU

4. DATA SAGLASNOST na usklađeni finansijski plan Predsednika opštine Brus sa Odlukom o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godinu.

5. DATA SAGLASNOST na usklađeni finansijski plan Skupštine opštine Brus sa Odlukom o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godinu.

6. DATA SAGLASNOST na usklađeni finansijski plan Opštinske uprave opštine Brus sa Odlukom o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godinu.

7. DATA SAGLASNOST na usklađeni finansijski plan Fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj sa Odlukom o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godinu.

8. DATA SAGLASNOST na usklađeni finansijski plan Budžetskog fonda za zaštitu životne sredie sa Odlukom o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godinu.

9. DATA SAGLASNOST na usklađeni finansijski plan Štaba za vanredne situacije opštine Brus sa Odlukom o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godinu.

10. DATA SAGLASNOST na usklađeni finansijski plan Mesnih zajednica opštine Brus za 2021. godinu sa Odlukom o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godinu.

11. DATA SAGLASNOST na usklađeni finansijski plan Turističke organizacije opštine Brus sa Odlukom o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godinu, koji je usvojio Upravni odbor ustanove na sednici održanoj dana 26.08.20121. godine, pod brojem 111/21.

12. DATA SAGLASNOST na usklađeni finansijski plan Ustanove za fizičku kulturu „Sportski centar“ Brus sa Odlukom o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godinu, koji je usvojio Upravni odbor ustanove na sednici održanoj dana 26.08.2021. godine, pod brojem 960/2021.

13. DATA SAGLASNOST na usklađeni finansijski plan Centra za kulturu Brus sa Odlukom o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godinu, koji je usvojio Upravni odbor ustanove na sednici održanoj dana 27.08.2021. godine, pod brojem 236/21.

14. DATA SAGLASNOST na usklađeni finansijski plan Narodne biblioteke Brus sa Odlukom o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godinu, koji je usvojio Upravni odbor ustanove na sednici održanoj dana 26.08.2021. godine, pod brojem 225/21.

15. DATA SAGLASNOST na usklađeni finansijski plan Centra za socijalni rad opštine Brus sa Odlukom o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godinu, koji je usvojio Upravni odbor ustanove na sednici održanoj dana 26.08.2021. godine, pod brojem 551-818/21.

16. DATA SAGLASNOST na usklađeni finansijski plan PU „Pahuljice“ Brus sa Odlukom o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godinu, koji je usvojio Upravni odbor ustanove na sednici održanoj dana 27.08.2021. godine, pod brojem 367/21.

17. DATA SAGLASNOST na usklađeni finansijski plan Doma zdravlja Brus za 2021. godinu sa Odlukom o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godinu, koji je usvojio Upravni odbor ustanove na sednici održanoj dana 27.08.2021. godine, pod brojem 321/21.

18. DATA SAGLASNOST na usklađeni finansijski plan Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ Brus sa Odlukom o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godinu, koji je usvojio Školski odbor škole na sednici održanoj dana 23.08.2021. godine, pod brojem 668-01-101/02.

19. DATA SAGLASNOST na usklađeni finansijski plan Osnovnoj školi „Branko Radičević“ Razbojna za 2021. godinu sa Odlukom o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godinu, koji je usvojio Školski odbor škole na sednici održanoj dana 26.08.2021. godine, pod brojem 765

20. DATA SAGLASNOST na usklađeni finansijski plan Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ Blaževo sa Odlukom o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godinu, koji je usvojio Školski odbor škole na sednici održanoj dana 26.08.2021. godine, pod brojem 321.

21. USVOJENO REŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA «RASINA» BRUS

 1. Potvrđuje se da Milanu Marjanoviću iz Velike Grabovnice prestaje dužnost vršioca dužnosti direktora JKP „Rasina“ Brus, na dan 11.09.2021. godine, zbog proteka vremena na koje je imenovan.
 2. IMENUJE SE Rade Nedeljković diplomirani inženjer prerade drveta iz Brusa za vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Rasina“Brus, do imenovanja direktora JKP „Rasina“ Brus po sprovedenom javnom konkursu, a najduže do jedne (1) godine.

22. USVOJENO REŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BRUS

 1. IMENUJE SE Jelena Radulović, diplomirani pravnik iz Brusa za vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije opštine Brus, na madatni period do 1 (jedne) godine.

23. USVOJENO REŠENjE O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BRUS

 1. RAZREŠAVA SE Nikola Zbiljić iz Zlatara dužnosti predsednika Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Brus.
 2. IMENUJE SE Zoran Stošović iz Brusa za predsednika Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Brus.
 3. RAZREŠAVA SE Predrag Nikolić iz Brusa dužnosti člana Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Brus.
 4. IMENUJE SE Svetlana Kovačević iz Tršanovaca za člana Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Brus.
 5. Novoimenovanom predsedniku i članu mandat traje do isteka mandata Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Brus.

24. USVOJENO REŠENjE O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU BRUS

 1. RAZREŠAVA SE Predrag Nikolić iz Brusa dužnosti člana Upravnog odbora Centra za kulturu Brus.
 2. IMENUJE SE Viktor Milojević iz Razbojne za člana Upravnog odbora Centra za kulturu Brus.
 3. Novoimenovanom članu mandat traje do isteka mandata Upravnog odbora Centra za kulturu Brus.

25. USVOJENA ODLUKA O IZMENI ODLUKE O SOCIJALNOJ ZAŠTITI OPŠTINE BRUS

  Član 1.

U članu 13a Odluke o socijalnoj zaštiti opštine Brus („Službeni list opštine Brus“, broj 9/2013), menja se stav 5. koji glasi:
„Pravo na naknadu troškova za postupak vantelesne oplodnje mogu da ostvare supružnici i vanbračni partneri od kojih bar jedan ima prebivalište, odnosno boravište na teritoriji opštine Brus najmanje 5 godina pre podnošenja zahteva“.

  Član 2.

U ostalom delu Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Brus („Službeni list opštine Brus“, broj 9/13, 11/13, 1/20 i 7/21) ostaje nepromenjena.

26. DONETO REŠENjE o usvajanju zahteva "Srednje škole" Brus

 1. Usvaja se zahtev Srednje škole Brus i prihvata se plaćanje mesečne prevozne karte učenicima prvog razreda u Srednjoj školi u Brusu u školskoj 2021/2022 godini, čije je mesto prebivališta udaljeno više od 5 (pet) kilometara od sedišta škole.
 2. Srednja škola Brus je u obavezi da spisak učenika prvog razreda ove škole koji ostvaruju pravo na plaćanje mesečnih karti za prevoz mesečno dostavlja prevozniku AD Jugoprevoz Kruševac, koji je na osnovu javnog konkursa izabran za obavljanje linijskog saobraćaja na teritoriji opštine Brus.
  Na osnovu napred navedenog Spiska učenika i putnih relacija sa kojih učenici putuju u školu, Srednja škola Brus vršiće obračun troškova za mesečne karte za prevoz u skladu sa važećim cenama napred navedenog prevoznika i isti dostavljati Opštinskoj upravi opštine Brus-Odseku za finansije, planiranje i javne nabavke.
 1. Roditeljima učenika koji pohađaju prvi razred Srednje škole, a od čijeg mesta prebivališta do sedišta škole ne postoji registrovana linija prevoza, biće priznati troškovi prevoza na osnovu cenovnika prevoznika AD „Jugoprevoz“ Kruševac koji se primenjuje za druge registrovane linije sa istom kilometražom na području opštine Brus.  

27. USVOJENA ODLUKA o pomoći porodici Živković iz Zlatara

Odbornici Skupštine opštine Brus na ime naknade koja im pripada sa sednice Skupštine opštine Brus od 15.09.2021. godine, odriču se dela naknade u iznosu od po 1.000,00 (hiljadu dinara), radi pomoći porodici Živković iz Zlatara.

28. ODBORNIČKA PITANjA - na ovoj sednici nije bilo odborničkih pitanja

I po održavanju ove sednice SO Brus, 15. septembra, zakonodavna i izvršna vlast Opštine Brus je propustila priliku da napokon građanima opštine Brus  predstavi najuži tim zakonodavne i izvršne opštinske vlasti koji je imenovan 20. avgusta 2020. godine kao i da se konkretno čuju planovi i projekti koje je taj tim imao i radio tokom dosadašnjeg rada lokalne vlasti ali i da se čuju planovi za naredni period a sve u interesu građana opštine Brus.
Očekivalo se to i posle svih prethodnih sednica SO Brus od 20. avgusta 2020. godine, da će konačno biti organizovana i konferencija za novinare kako bi zakonodavnoj i izvršnoj vlasti mogla da se upute pitanja o dosadašnjem radu, planovima, o planovima poslovanja i rada javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač SO Brus u tekućoj godini, a koji su izostali da budu prezentovani od strane direktora na sednici koja je održana 10. marta 2021. godine, o mnogo većoj transparentnosti u radu, zatim šta obuhvata i na šta se tačno odnosu izmena i dopuna dela dela Plana detaljne regulacije turističkog kompleksa Srebrnac na Kopaoniku u opštini Brus, kao i nešto više o Planu detaljne regulacije za delove građevinskog područija naselja Zlatari, Bogiše, Razbojna i Ravni, a posebno dokle se stiglo sa formiranjem Lokalne akcione grupe i ko je sve uključen u taj proces, na koji način se biraju vd direktori Javnih preduzeća i ustanova čiji je osnival Opština Brus, kako se donose odluke o ugostiteljskim uslugama za MZ, zašto Opština Brus nema načelnika OU od novembra meseca 2020 i koji je proces izbora ukoliko načelnik da ostavku, zašto Opština Brus nema Javnog pravobranioca od 31. avgusta 2021. i kada će biti izabran novi i na koji način, koliko je urađeno stavki iz Plana kapitalnih investicija za 2021. godinu, dokle se stiglo sa izradom opštinskog budžeta i kada je planirana javna rasprava o budžetu opštine Brus za 2022...  I naravno čuju odgovori izabranih, imenovanih i postavljenih lica u lokalnoj samoupravi.
N.Miljković, izvor: Službeni list Opštine Brus


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE