Brzece Gondola0521

Brus 16.11.2021. Skupština opštine Brus je na sednici održanoj 02. novembra 2021. godine donela Odluku o izradi izmene dela Plana generalne regulacije za naselje Brzeće - Kopaonik.

Ovom odlukom pristupiće se izradi izmene dela Plana generalne regulacije za naselje Brzeće - Kopaonik celina 5 (istočna turistička zona) i dela celine 4 (južna turistička zona).  

Brzece izmenaPGR1121

Cilj izrade izmene dela Plana je definisanje pravila uređenja prostora i građenja saobraćajnica, i površina javne i ostale namene. Izmene dela Plana generalne regulacije Brzeće, definišu se dugoročne projekcije razvoja saobraćajne mreže, određuju se pravila regulacije, pravila uređenja i pravila građenja saobraćajnica. Izmenom dela plana postići će se planska organizacija, uređenje, izgradnja i zaštita prostora, odnosno plansko i dugoročno usklađivanje interesa svih korisnika prostora koji je obuhvaćen ovim planom.
Izradom i donošenjem izmene u delu plana generalne regulacije stvara se osnova za ostvarivanje sledećih ciljeva:
- racionalna i optimalna organizacija prostora,
- maksimalno iskorišćavanje potencijala uz sprovođenje mera zaštite životne sredine,
- optimalno iskorišćavanje zemljišta na bazi valorizacije prirodno-ekoloških potencijala,
- formiranje racionalne namene i strukture površina,
- formiranje racionalne mreže infrastrukture, razvoj mreže objekta,
- očuvanje i unapređenje životne sredine i u uslovima tehničkih, elementarnih nepogoda i ratnih razaranja.

Okvirna površina razrade plana je oko 53 hektara dok će konačna granica izmena dela Plana generalne regulacije naselja Brzeće - Kopaonik celina 5 (istočna turistička zona) i dela celine 4 (južna turistička zona) biti utvrđena prilikom izrade i verifikacije Nacrta plana.

Plan generalne regulacije sadrži naročito:
1) granice plana i obuhvat građevinskog područja;
2) podelu prostora na posebne celine i zone;
3) pretežnu namenu zemljišta po zonama i celinama;
4) regulacione i građevinske linije;
5) potrebne nivelacione kote raskrsnica ulica i površina javne namene;
5a)popis parcela i opis lokacija za javne površine, sadržaje i objekte;
6) koridore i kapacitete za saobraćajnu, energetsku, komunalnu i drugu infrastrukturu;
7) mere zaštite kulturno-istorijskih spomenika i zaštićenih prirodnih celina;
8) zone za koje se obavezno donosi plan detaljne regulacije sa propisanom zabranom izgradnje do njegovog donošenja;
9) lokacije za koje se obavezno izrađuje urbanistički projekat, odnosno raspisuje konkurs;
10) pravila uređenja i pravila građenja po celinama i zonama za koje nije predviđeno donošenje plana detaljne regulacije;
11) druge elemente značajne za sprovođenje plana

Plan će predstavljati osnov za izdavanje informacije o lokaciji, lokacijskih uslova i izradu urbanističko-tehničkih dokumentacija a planski osnov za izradu Plana je Prostorni plan područja posebne namene Nacionalnog parka Kopaonik („Službeni glasnik RS“, broj 89/16).

Rok izrade Plana je 6 meseci, od datuma potpisivanja ugovora sa obrađivačem plana, s tim da navedeni rok obuhvata vreme potrebno za rad izvršioca, bez vremena potrebnog za postupak usvajanja Plana.      

Sredstva za izradu Plana obezbediće se iz budžeta opštine Brus ili iz drugih izvora u skladu sa Zakonom.

Posle donošenja Odluke o izradi plana, nosilac izrade plana organizuje upoznavanje javnosti (pravnih i fizičkih lica) sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, mogućim rešenjima i efektima planiranja.

Rani javni uvid oglašava se u sredstvima javnog informisanja i u elektronskom obliku na internet stranici jedinice lokalne samouprave i na internet stranici donosioca plana i traje 15 dana. Rani javni uvid počinje danom oglašavanja.

Izlaganje nacrta plana na javni uvid vrši se posle izvršene stručne kontrole. Izlaganje nacrta plana na javni uvid oglašava se u dnevnom i lokalnom listu i traje 30 dana od dana oglašavanja. O izlaganju nacrta plana na javni uvid stara se organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove prostornog i urbanističkog planiranja. O izvršenom javnom uvidu Komisija za planove SO-e Brus sačinjava izveštaj koji sadrži podatke o izvršenom javnom uvidu, sa svim primedbama i odlukama po svakoj primedbi.

Za potrebe izrade Plana pristupa se i izradi strateške procene uticaja Plana na životnu sredinu. Sastavni deo ove odluke je Rešenje o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmene dela Plana generalne regulacije za naselje Brzeće - Kopaonik celine 5 (istočne turističke zone) i dela celine 4 (južna turistička zona).

Ova Odluka stupila je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu opštine Brus”.
izvor:Službeni list Opštine Brus


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE