Brus parking240716 1

Brus 21.01.2022. Opštinsko veće Opštine Brus na sednici koja je održana 27. decembra 2021. godine donelo je Pravilnik o visini, uslovima i načinu isplate naknada materijalnih troškova zaposlenih, imenovanih, izabranih i postavljenih lica u organima Opštine Brus.

Na osnovu člana 46. i 47. Zakona o lokalnoj samoupravi (‘’Službeni glasnik RS’’, br. 129/07, 83/14-dr.zakon, 101/16-dr.zakon i 47/18), člana 66. Statuta opštine Brus (‘’Službeni glasnik opštine Brus’’, br. 2/19), Opštinsko veće Opštine Brus, na sednici održanoj 27.12.2021. godine, donelo je

P R A V I L N I K

O VISINI, USLOVIMA I NAČINU ISPLATE NAKNADA

MATERIJALNIH TROŠKOVA ZAPOSLENIH,

IMENOVANIH, IZABRANIH I POSTAVLjENIH LICA

U ORGANIMA OPŠTINE BRUS

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se visina, uslovi i način po kojima ostvaruju pravo na isplatu naknade troškova koji nastaju u vezi sa radom izabranih, postavljenih, imenovanih i zaposlenih lica u organima Opštine (u daljem tekstu: zaposleni) i način isplate tih naknada.

Član 2.

Zaposlenom se naknađuju:

 1. troškovi službenog putovanja u zemlji;
 2. troškovi službenog putovanjauinostranstvo;
 3. naknada za korišćenje sopstvenog vozila u službene svrhe;
 4. naknada troškova za regres i topli obrok;
 5. naknada za otpremninu prilikom odlaska u penziju;
 6. jubilarna nagrada;
 7. solidarna pomoć.

NAKNADA ZA SLUŽBENO PUTOVANjE U ZEMLjI

Član 3.

Službenim putovanjem u smislu ovog Pravilnika, smatra se putovanje na koje se zaposleni upućuje, da po nalogu predsednika Opštine odnosno načelnika Opštinske uprave ili lica koje on ovlasti, izvrši određeni službeni posao van mesta svog redovnog zaposlenja.

Službeno putovanje u zemlji može da traje najduže 15 dana neprekidno.

Član 4.

Prilikom upućivanja zaposlenog na službeni put zaposlenom mora biti izdat nalog za službeno putovanje.

Nalog za službeno putovanje sadrži podatke koji se odnose na: lično i porodično ime zaposlenog, mesto i cilj putovanja, datum polaska i povratka, iznos dnevnica, iznos akontacije koja se može isplatiti i vrstu prevoznog sredstva koje se može koristiti za službeno putovanje i dr.

Na osnovu naloga za službeno putovanje u zemlji zaposlenom može da se isplati akontacija u visini procenjenih troškova.

Član 5.

Zaposlenom se naknađuju troškovi: smeštaja, ishrane, prevoza i ostali troškovi u vezi sa službenim putovanjem u zemlji.

Troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu u kojem se vrši službeni posao naknađuju se preko dnevnice.

Član 6.

Troškovi smeštaja se naknađuju prema priloženom hotelskom računu za prenoćište i doručak, izuzev za prenoćište i doručak u hotelu prve kategorije (pet zvezdica).

Ukoliko su obezbeđeni besplatno prenoćište i doručak ne naknađuju se troškovi smeštaja.

Član 7.

Zapolsenom se isplaćuje dnevnica za službeno putovanje u zemlji u iznosu od 150 dinara.

Član 8.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji pripada zaposlenom za vreme od časa polaska na službeni put do časa povratka sa službenog puta.

Član 9.

Pored prava na dnevnicu, zaposlenom se na službenom putu nadoknađuju i stvarni troškovi prevoza od mesta rada do mesta gde treba da se izvrši službeni posao i troškovi prevoza za povratak do mesta rada u visini stvarnih troškova prevoza u javnom saobraćaju. Ako zbog hitnosti, odnosno potreba službenog posla zaposleni ne može koristiti ni prevoz u javnom saobraćaju ni službeno vozilo on po pismenom odobrenju ovlašćenog lica (u kome su navedeni razlozi hitnosti odnosno potreba službenog posla) može koristiti sopstveni automobil.

Putni troškovi na službenom putu se priznaju u celini prema priloženim računima prevoznika u javnom saobraćaju (karte za prevoz). U troškove prevoza se priznaju i drugi troškovi nastali pri putovanju-aerodromska trasa, peronska karta, putarina i sl.

Član 10.

Ostali troškovi koji su u vezi sa službenim poslom na službenom putovanju (rezervacija mesta u prevoznom sredstvu, prevoz prtljaga, telefosnki razgovor i sl.) naknađuju se u visini stvarnih troškova prema priloženom računu.

Član 11.

Obračun troškova službenog putovanja vrši se po putnom nalogu. Po povratku sa službenog putovanja zaposleni je obavezan da,u roku od 3 dana preda propisno popunjen putni nalog s a dokumentacijom kojom se pravdaju nastali troškovi (računi za ishranu, prenoćište i prevoz),agendu o sastancima i dr.

NAKNADA ZA SLUŽBENO PUTOVANjE U INOSTRANSTVO

Član 12.

Dnevnica za službeno putovanje i naknada ostalih troškova vezanih za službeno putovanje zaposlenih u inostranstvo isplaćuje se do iznosa, pod uslovima i na način propisan Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika.

NAKNADA ZA UPOTREBU SOPSTVENOG VOZILA U SLUŽBENE SVRHE

Član 13.

Kad, iz opravdanih razloga, zaposleni nije u mogućnosti da koristi javni prevoz ili službeni auto, može koristiti sopstveni automobil za službeno putovanje ili druge službene svrhe, po odobrenju načelnika Opštinske uprave, odnosno predsednika Opštine ili lica koje on ovlasti.

Za upotrebu sopstvenog vozila u službene svrhe zaposlenom pripada naknada u iznosu 10% od cene jednog litra pogonskog goriva po pređenom kilometru.

Član 14.

Novčana naknada za korišćenje privatnog automobila u službene svrhe isplaćuje se isključivo po nalogu za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe u kome treba da stoji: tip vozila, registarski broj vozila, broj pređenih kilometara pre putovanja i broj pređenih kilometara na brojčaniku po završetku putovanja, razlog putovanja, mesto putovnja i dr.

NAKNADA TROŠKOVA ZA REGRES I TOPLI OBROK

Član 15.

Zaposleni može da ostvari pravo na naknadu troškova za ishranu u toku rada (topli obrok) i regres za korišćenje godišnjeg odmora ako se za takvu vrstu naknade troškova steknu uslovi u budžetu Republike Srbije i u budžetu Opštine Brus.

Visinu naknade troškova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada.

NAKNADA ZA OTPREMNINU PRILIKOM ODLASKA U PENZIJU

ISPLATA JUBILARNE NAGRADE

Član 16.

Naknada za otpremninu prilikom odlaska u penziju i isplata jubilarne nagrade vršiće se u skladu sa važećim zakonskim propisima.

SOLIDARNA POMOĆ

Član 17.

Zaposleni ima pravo na solidarnu novčanu pomoć za slučaj:

 1. duže ili teže bolesti zaposlenog ili člana njegove uže porodice ili teže povrede zaposlenog.
 2. nabavke ortopedskog pomagala i aparata za rehabilitaciju zaposlenog ili člana njegove uže porodice.
 3. zdravstvene rehabilitacije zaposlenog.
 4. nastanak teže invalidnosti zaposlenog.
 5. nabavka lekova za zaposlenog ili člana uže porodice.
 6. pomoć porodici za slučaj smrti zaposlenog i zaposlenom za slučaj smrti člana uže porodice.
 7. mesečnu stipendiju tokom redovnog školovanja za za decu zaposlenog čija je smrt nastupila kao posledica povrede na radu ili profesionalnog oboljenja – do visine mesečne prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike, a ukoliko deca borave u predškolskoj ustanovi, poslodavac je dužan da nadoknadi troškove boravka u predškolskoj ustanovi;
 8. pomoć zbog uništenja ili oštećenja imovine, elementarnih i drugih vanrednih događaja – do visine neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez i dohodak građana;
 9. rođenja deteta zaposlenog – u visini prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike;
 10. pomoć zaposlenoj za vantelesnu oplodnju - najviše do tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike, a na osnovu uredne dokumentacije;
 11. drugu solidarnu pomoć za poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja zaposlenog u skladu sa merilima propisanim opštim aktom poslodavca i raspoloživim finansijskim sredstvima.
Članovima uže porodice u smislu ovog člana smatraju se bračni ili vanbračni partner, deca, roditelji, usvojilac, usvojenik i staratelj zaposlenog.

U slučaju da je više članova uže porodice zaposleno kod poslodavca pravo na solidarnu pomoć za člana uže porodice iz stava 1. tač. 1), 2), 5), 8) i 9) ostvaruje jedan zaposleni.

Duža ili teža bolest, odnosno teža povreda u smislu stava 1. tačka 1) ovog člana postoji ako je zaposleni odsutan sa rada najmanje 30 dana neprekidno, zbog sprečenosti za rad usled bolesti, odnosno povrede.

Pravo iz stava 1. ovog člana zaposleni ne ostvaruje za članove uže porodice koji ostvaruju primanja iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada u trenutku podnošenja zahteva, odnosno koji primaju novčanu naknadu za tuđu negu i pomoć ili primaju penziju koja je veća od najnižeg iznosa penzije.

Solidarna pomoć u toku godine,uslučajevima utvrđenim u stavu 1. tač. 1) – 5) ovog člana priznaje se na osnovu uredne dokumentacije, u skladu sa sredstvima obezbeđenim u budžetu organa jedinice lokalne samouprave, a najviše do visine tri prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike. Solidarna pomoć u slučaju utvrđenom u stavu 1. tačka 6) ovog člana priznaje se porodici i ostvaruje se, po zahtevu člana porodice koji se podnosi u roku od 90 dana od dana kada je nastupio osnov za isplatu solidarne pomoći, najviše do visine dve prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike.

Porodicu i smislu stava 7. ovog člana čine bračni i vanbračni partner, deca, roditelji, usvojilac, usvojenik i staratelj.

Zaposleni može da ostvari pravo na solidarnu pomoć, ukoliko pravo na ortopedska pomagala, aparate za rehabilitaciju, lekove i dr. nije ostvario u skladu sa drugim propisima iz oblasti obaveznog socijalnog osiguranja, boračko-invalidske zaštite i drugim propisima.

Odluka o visini solidarne pomoći iz stava 1. tačke 11. ovog člana donosi se za svaku godinu posebno, u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

Solidarna pomoć iz stava 1. tačke 11. ovog člana isplaćuje se zaposlenima najviše do iznosa mesečne zarade koju ostvaruju kod poslodavca.

Ukoliko su sredstva u budžetu planirana, solidarna pomoć iz stava 1. tačke 11. Ovog člana isplaćuje se i licu koje je radno angažovano po osnovu ugovora van radnog odnosa kod poslodavca najmanje tri meseca sa prekidima ili neprekodno u kalendarskoj godini u kojoj se obezbeđuje ovo pravo i ako je u ugovornom odnosu na dan ostvarivanja ovog prava, najviše do iznosa mesečne ugovorne naknade.

Odluku o isplati solidarne pomoći donosi predsednik opštine.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18.

O sprovođenju ovog Pravilnika staraće se Opštinska uprava – Odsek za finansije, planiranje i javne nabavke.

Član 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i isti će biti objavljen u Službenom listu opštine Brus.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BRUS                                                ZAMENICA
BROJ:400-918/2021-III                                            PREDSEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA
27.12.2021. godine                                                                       Milijana Todorović, s.r

izvor:Službeni list Opštine Brus 1/2022


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE