KS sednicaSavetRUO0223

Kruševac 28.02.2023. U prostorijama Rasinskog upravnog okruga održana je 93. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga u ponedeljak 27. februara 2023. godine.

Teme o kojima je bilo reči i usvojeni zaključci:

1. Republičke inspekcijske službe, uslovi za rad i stepen usklađenosti sa službama grada Kruševca i opštinama na području Rasinskog upravnog okruga;

 •    Konstantuje se da su uslovi za rad republičkih inspekcijskih službi u Rasinskom upravnom okrugu dobri, kao i da je saradnja sa inspekcijskim službama lokalnih samouprava na visokom nivou;

 •    Preporučuje se lokalnim samoupravama koje nemaju zaposlene prosvetne insepktore da razmotre mogućnost da u svojim aktima u unutrašnjem uređenju i sistematizaciji predvide radno mesto prosvetnog inspektora, a da one koje imaju sistematizovano mesto, razmotre mogućnosti popunjavanja istog, sa posebnim akcentom na opštine Trstenik i Brus;

 •    Preporučuje se lokalnim samoupravama da u cilju kvalitetnije primene poverenih inspekcijskih poslova u domenu Zakona o trgovini ukažu, kao osnivači, javnim preduzećima kojima su povereni poslovi upravljanja zelenim i robnim pijacama da prilikom zaključenja ugovora vode računa da li je zakupac prostora (tezge) upisan u odgovarajući registar (da li ima svojstvo trgovca) i da kontinuirano vrše provere statusa zakupaca;

 •    Prepuručuje se lokalnim samouprava da u cilju kvalitetnije primene poverenih poslova u domenu Zakona u turizmu, a koje ne vrše poslove poverene ovim Zakonom, razmotre mogućnost da svojim opštim aktima prošire nadležnosti postojećih komunalnih inspektora; preporučuje se opštini Brus da u narednom periodu poveća broj nadzora kako u kvalitativnom tako i kvantitativnom obliku (kontrola naplate boravišnih taksi, smeštaj u domaćoj radinosti…naseljeno mesto Brzeće);

 •    Rasinski upravni okrug se obavezuje da u najkraćem roku i u skladu sa postojećim Akcionim planom zapošljavanja republičkih inspektora izvrši analizu potreba, sačini i nadležnim ministarstvima dostavi predloge za popunjavanjem sistematizovanih radnih mesta u inspekcijskim službama sa sedištem u Rasinskom upravnom okrugu; odnosno inicira izmene akata o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji, sve u cilju unapređenja kadrovske, naročito starosne strukture zaposlenih inspektora.

2. Realizacija projekata od regionalnog značaja sa posebnim osrvrtom na realizaciju projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i zajedničkom upravljanja komunalnim otpadom;

 •    Obavezuju se lokalne samourave (Grad Kruševac i opštine Brus i Blace) da u saradnji i na inicijativu JP ,,Vodovod Kruševac“ obave konsultacije i utvrde zajednički predlog (u pogledu uvođenja kompaktibilnog tehnološkog sistema prečišćavanja otpadnih voda u postrojenjima Brus i Blace sa već izgrađenim postrojenjem u Kruševcu (Skade), zajedničkog upravljanja, rukovođenja i daljinskog upravljanja sistemom, celishnošću postojanja dve laboratorije; potrebe uvođenja sonde za fosfor i dolaznih merača…)),   kako bi u nakraćem roku konsultantu i investitoru blagovremeno uputili predlog za izmenu projektnog zadatka. Rok za definisanje predloga je 06. 03. 2023. godine;

 •    Obavezuju se Grad Kruševac i opština Brus da na opštinskom/gradskom Veću donesu rešenja o imenovanju članova Radne grupe shodno članu 5. Međuopštinskog sporazuma o saradnji i načinu upravljanja i održavanja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda opština Brus i Blace;

 •    Obavezuju se potpisnice regionalnog Sporazuma o zajedničkom upravljanju čvrstim komunalnim otpadom da pomoćniku Gradonačelnika grada Kruševca Ivanu Parezanoviću u najkraćem roku (do 06.03.2023 godine) dostave podatke neophodne za potrebe ažuriranja Regionalnog plana upravljanja otpadom, radi objedinjavanja i dostave nadležnom ministarstvu na saglasnost;

 •    Obavezuju se lokalne samouprave da preispitaju postojeću urbanističku dokumentaciju koja u sebi opredeljuje namenu zemljišta za transfer stanice i da, ukoliko ista ne postoji, pokrenu postupak donošenja planskih dokumenata.

 •    Razmatranje Nacrta sporazuma o zajedničkom vršenju dela komunalne delatnosti zoohigijenske na nivou lokalnh samouprava Rasinskog upravnog okruga;

 •    Članovi Saveta jednoglasno usvajaju Nacrtsporazuma o zajedničkom vršenju dela komunalne delatnosti zoohigijense na nivou lokalnh samouprava Rasinskog upravnog okruga;

 •    Obavezuju se lokalne samouprave da u roku od 3 meseca najpre na svojim opštinskim – gradskom Veću a potom i u skupšti iniciraju procedure u cilju usvajanja pomenutog Predloga sporazma u integralnom tekstu, zajedno sa Odlukom o načinu obavljanja komunalne delatnosti.

izvor i foto:rasinski.okrug.gov.rs


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE