Opština Brus je raspisala oglas radi davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini na gradskom bazenu u Brusu za 2018.

Bazen zurka2

Predmet javnog oglasa je izbor najpovoljnijeg ponuđača za zakup poslovnog prostora u okviru Gradskog bazena u Brusu u ukupnoj površini od 130 m2 po početnoj ceni od 500,00 dinara po m2 mesečno dok traje kupališna sezona, a na period od 5 godina.

Bazen 040817

Predmet javnog oglasa je izbor najpovoljnijeg ponuđača - zakupca radi davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Brus, i to: Poslovni prostor u okviru gradskog bazena u Brusu u ukupnoj površini od 130 m2, s tim da je površina za šank-bar 10 m2 a ostala površina od 120 m2 se nalazi iznad mašinskog postrojenja, po početnoj ceni od 500,00 dinara po m2 mesečno, dok traje godišnja kupališna sezona. Navedeni prostor se izdaje u zakup na period od 5 (pet) godina, sa obavezom budućeg zakupca da prostor iznad mašinske zgrade uredi na način da isti obloži keramičkim neklizajućim pločicama, s tim da se ti radovi ne računaju u dužnu zakupninu. Namena prostora je postavljanje kioska za prodaju bezalkoholnih pića, toplih bezalkoholnih napitaka, piva, konditorskih proizvoda u originalnoj fabričkoj ambalaži i dr. namirnica), kao i postavljanje stolova i stolica za sedenje, ležaljki i dr..

- Nepokretnosti opisane u prethodnoj tački se mogu razledati svakog radnog dana uz obavezno prethodno najavljivanje obilaska lokacije na tel: 037 826 840.

Bazen noc

II USLOVI DAVANjA U ZAKUP
Predmetni prostor daje se u zakup na određeno vreme na period od 5 (pet) godina - za letnje kupališne sezone u viđenom stanju, uz obavezu zakupca da prostor od 120 m2 (iznad mašinske zgrade) obloži keramičkim neklizajućim pločicama, s tim da se ti radovi ne računaju u dužnu zakupninu, kao i da snosi troškove potrošnje električne energije, vode, smeća i ostalo.
Izabranom ponuđaču će biti omogućeno da odmah nakon potpisivanja ugovora pristupi uređenju i pripremi prostora za poslovanje.
Reklamni materijali, natpisi, obaveštenja i drugo, moraju biti primerenog sadržaja za sve uzraste i ni na koji način ne smeju da ističu rasnu, nacionalnu, starosnu, polnu ili bilo koji drugi vid diskriminacije.
Svi električni uređaji moraju da budu ispravni, a sav inventar u smislu prodajnih pultova, suncobrana, ležaljki i dr. mora biti bezbedan za upotrebu. Zakupac je dužan da vodi računa o higijeni zakupljenog prostora.
Svi zaposleni kod zakupca, moraju da budu primereno obučeni i uniformisani i sa vidno istaknutim oznakama firme zakupca.

Predmetni prostor će biti dat u zakup po sprovedenom postupku javnog nadmetanja, najpovoljnijem ponuđaču, koji će biti izabran na osnovu visine ponuđene zakupnine, ukoliko ispunjava i druge uslove oglasa.

Zakupnina se plaća mesečno u svemu prema računu koji ispostavlja zakupodavac.

BazenBrus0717a

USLOVI PRIJAVLjIVANjA
Pravo učešća na oglasu imaju sva fizička i pravna lica koja uplate depozit u visini od 10% od početne licitacione cene odnosno 6.500,00 dinara, i koja lica ispunjavaju uslove iz oglasa.

Polaganje depozita vršiće se uplatom na račun budžeta Opštine Brus: 840-1090804-11 sa pozivom na broj: za preduzetnike JMBG, za pravna lica PIB.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa, odnosno do 23.05.2018. godine do 14.30 časova.

Uredna i potpuna prijava treba obavezno da sadrži:
- za preduzetnike: ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, naziv radnje, matični broj;
- za pravna lica: naziv i sedište;
- overenu kopiju rešenja o upisu radnje, odnosno pravnog lica u registar nadležnog organa;
- overenu kopiju rešenja o dodeljenom PIBU-u;
- overenu kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, ukoliko je u sistemu PDV-a;
- dokaz o uplati depozita i broj računa za vraćanje istog;
- dokaz da je podnosilac prijave, odnosno ponude izmirio zakupninu, ukoliko je bio zakupac poslovnog prostora;
- punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave, odnosno ponude.

Pravo na učešće u postupku javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora ima privredni subjekat, pod uslovom:

1) da je kod nadležnog organa registrovan za obavljanje poslovne delatnosti koja se može obavljati u poslovnom prostoru koji se daje u zakup;

2) da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti za čije obavljanje je poslovni prostor namenjen.

Pravo na učešće u postupku javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora nemaju članovi Komisije, bivši zakupci koji nisu izmirili svoje obaveze, odnosno dugovanja prema opštini Brus po osnovu neplaćenih zakupnina i drugih troškova vezanih za zakup poslovnog prostora, kao i učesnici prethodnog postupka za davanje u zakup poslovnog prostora koji su, nakon što su predloženi, odnosno određeni za zakupca, odustali od zakupa.

Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave, odnosno ponude ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja ili prikupljanja pismenih ponuda, a neblagovremene ili nepotpune prijave, odnosno ponude se odbacuju.

Bazen zurka3

DOSTAVLjANjE PRIJAVA:
Zainteresovani ponuđači svoje prijave dostavljaju poštom ili preko pisarnice Opštinske uprave u zatvorenim kovertama sa naznakom „NE OTVARATI - Oglas za izdavanje u zakup poslovnog prostora u okviru Gradskog bazena u Brusu – PRIJAVA ZA ZAKUP-, na adresu: Opština Brus-Ustanova za fizičku kulturu „Sportski centar Brus“, ul. Kralja Petra Prvog br.120 najkasnije do 23.05.2018. godine do 14.30 časova.
- Na poleđini koverte vidljivo naznačiti naziv, adresu i telefon ponuđača.
- Neblagovremene, nezatvorene i nepotpune prijave biće odbačene i neće biti razmatrane.
- Nije dozvoljeno udruživanje ponuđača i podnošenje zajedničkih prijava.
- Nisu dozvoljene prijave sa varijantama, niti izdavanje u podzakup.

Spasilac Brus03

IZBOR NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA
Javna licitacija održaće se po isteku roka od 8 dana od dana objavljivanja oglasa, odnosno 23.05.2018. godine sa početkom u 15.00 časova, u prostorijama Ustanova za fizičku kulturu „Sportski centar Brus“, ul. Kralja Petra Prvog br.120 .

Početna licitaciona cena iznosi 65.000,00 dinara (šezdesetpethiljadadinara) neto. Najmanji iznos za podizanje cene (licitacioni korak) iznosi 5 % od početne licitacione cene odnosno 3.250,00 dinara.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene zakupnine, kao i da ispunjava ostale uslove iz oglasa.

Ponuđač koji je učinio najpovoljniju ponudu obavezan je da na poziv predsednika Komisije odmah potpiše izjavu da je ponudio najveći iznos zakupnine, sa naznakom visine ponuđenog iznosa.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač odbije da potpiše izjavu, predsednik Komisije poziva prvog sledećeg najpovoljnijeg ponuđača da potpiše izjavu.

Ukoliko ni sledeći najpovoljniji ponuđač ne potpiše izjavu, predsednik Komisije javno objavljuje da postupak javnog nadmetanja nije uspeo, sačinjava izveštaj o tome i dostavlja ga opštinskom veću opštine Brus.

Ponuđačima koji odbiju da potpišu izjavu, položeni depozit se ne vraća.

Nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja ili prikupljanja pismenih ponuda, odnosno neposredne pogodbe, Komisija je obavezna da odmah donose odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, odnosno odluku o određivanju zakupca za poslovni prostor i istu uruči učesnicima postupka.

Učesnici postupka iz stava 1. ovog člana mogu na odluku Komisije da podnesu prigovor Opštinskom veću opštine Brus, u roku od tri dana od dana okončanja postupka.

Komisija za izdavanje u zakup nepokretnosti na gradskom bazenu u Brusu
Predsednik komisije - Nestorović Andrija, dipl.pravnik


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE