ARRRO KS

Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa objavljuje se u skladu sa Programom Ministarstva privrede - Standardizovani set usluga (SSU) za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2019. godini, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA).

Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima, klasterima i zadrugama, a u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenja broja neuspešnih privrednih subjekata, klastera i zadruga, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima. 

Proces mentoringaodvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice-mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom i/ili zakonskim zastupnikom privrednog subjekta, odnosno menadžmentom/upravom klastera i zadruga, određeni broj sati (od 25 do 50 po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati). Vlasnik i/ili zakonski zastupnik privrednog subjekta i menadžment/uprava klastera i zadruga (odnosno delegirana lica organa uprave zadruge) i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan/projekat razvoja.  

Mentoring čini skup sledećih usluga:
⋅ Dijagnostikovanje kako bi se razumela trenutna situacija u privrednom subjektu, klasteru odnosno zadruzi;
⋅ Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta, klastera, zadruge;
⋅ Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama i drugo kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
⋅ Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSPP, klastere i zadruge;
⋅ Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
⋅ Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;
⋅ Pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija;
⋅ Kaizen;
⋅ Konsalting;
⋅ Savetovanje/koučing;
⋅ Obuka;
⋅ Upućivanje na  odgovarajuće specijalizovane konsultante.

Usluga se odnosi na besplatan mentoring za mikro, mala i srednja privredna društva, preduzetnike, klastere i zadruge, koji posluju do tri godine ili se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak na tržištu.

Zainteresovani kandidati podnose prijave u četiri kategorije:
⋅ Novoosnovani privredni subjekti - ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva;
⋅ Postojeći privredni subjekti - registrovani pre marta 2016. godine;
⋅ Klasteri;
⋅ Zadruge.

USLOVI ZA UČEŠĆE
Pravo na učešće na javnom pozivu za pružanje usluge mentoring imaju:
1. Mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, a koji ispunjavaju sledeće uslove:
⋅    registrovani na teritoriji Republike Srbije;
⋅    imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
⋅    ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

2. Klasteri, koji ispunjavaju sledeće uslove:
⋅    da imaju najmanje 9 aktivnih privrednih društava i 3 institucije podrške, pri čemu strukturu članstva čini minimum 60% mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika;
⋅    da su preduzeća, članovi klastera, registrovana na teritoriji Republike Srbije;
⋅    izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
⋅    ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

3. Zadruge koje ispunjavaju sledeće uslove:
⋅    da je zadruga orijentisana ka podršci MMSPP i osnivačkim aktom to jasno definiše;
⋅    da je delatnost zadruge proizvodnja, prerada i zanatske usluge;
⋅    da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
⋅    da ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

TRAJANjE
Krajnji rok za završetak pružanja standardizovane usluge mentoring je 31. decembar 2019. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja na Javni poziv:
1. Za novoosnovane privredne subjekte, ne starije od 3 godine od dana objavljivanja javnog poziva:
   1.1. Obrazac 1- Popunjena prijava;
   1.2. Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva (original ili kopija);
   1.3. Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2018. godinu, za koje zakonski zastupnik privrednog subjekta mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu.

Za privredne subjekte koji su vodili poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva potrebno je dostaviti kopije Poreske prijave za konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu (obrazac PPDG-1S), kao i kopiju bilansa uspeha (obrazac BU) za 2018. godinu koja je prilog obrasca PPDG-1S. 

Za paušalno oporezivane obveznike potrebno je dostaviti kopiju Knjige o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika (obrazac KPO) za 2018. godinu, overenu i potpisanu od strane zakonskog zastupnika. 

U slučaju promene sistema vođenja poslovnih knjiga privrednog subjekta usled promene pravne forme, potrebno je da privredni subjekt dostavi finansijske izveštaje u skladu sa sistemom vođenja poslovnih knjiga koji je primenjivao u 2018. godini.

Napomena: Dokumentaciju pod tačkom 1.2. i 1.3. nisu u obavezi da dostave privredni subjekti registrovani u 2019. godini.

2. Za privredne subjekte koji su registrovani pre marta 2016. godine:
    2.1. Obrazac 1- Popunjena prijava;
    2.2. Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva (original ili kopija);
    2.3. Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2018. godinu, za koje zakonski zastupnik privrednog subjekta mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu 

Za privredne subjekte koji su vodili poslovne knjigepo sistemu prostog knjigovodstvapotrebno je dostaviti kopije Poreske prijave za konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu (obrazac PPDG-1S), kao i kopiju bilansa uspeha (obrazac BU) za 2018. godinu koja je prilog obrasca PPDG-1S. 

Za paušalno oporezivane obveznikepotrebno je dostaviti kopiju Knjige o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika (obrazac KPO) za 2018. godinu, overenu i potpisanu od strane zakonskog zastupnika. 

U slučaju promene sistema vođenja poslovnih knjiga privrednog subjekta usled promene pravne forme, potrebno je da privredni subjekt dostavi finansijske izveštaje u skladu sa sistemom vođenja poslovnih knjiga koji je primenjivao u 2018. godini.

3. Za klastere:
    3.1. Obrazac 1- Popunjena prijava;
    3.2. Potvrda nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdata pre datuma objavljivanja javnog poziva (orginal ili kopija);
    3.3. Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2018. godinu, za koje ovlašćeno lice klastera mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu ( izjava potpisana i overena pečatom klastera).

4. Za zadruge:
    4.1. Obrazac 1- Popunjena prijava;
    4.2. Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva (original ili kopija);
    4.3. Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2018. godinu, za koje zakonski zastupnik zadruge mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu 

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne podnete prijave. 

NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom ARRA na adresu: Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga d.o.o Kruševac, ul. Tanaska Rajića 18/3, 37000 Kruševac sa naznakom: Prijava na javni poziv za dobijanje usluge mentoring u 2019. godini.

Poziv je otvoren do 01. juna 2019. a prijavu preuzmite OVDE

Za više informacija pogledajte na sajtu Agencije www.arrro.rs a možete se informisati i putem tel. agencije 037 20 23 36 ili na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE