Brus Stab163201

Brus, 26.03.2020. - Štab za vanredne situacije opštine Brus od proglašenja vanrednog stanja 15. marta 2020. godine do danas, 26. marta 2020. godine, održao je pet vanrednih sednica.

Na prvoj vanrednoj sednici opštinskog Štaba za vanredne situacije održane dana 16.03.2020.godine, a u vezi sa proglašenjem vanrednog stanja na teritoriji cele Republike Srbije shodno nastaloj situaciji, doneti su sledeći zaključci i preporuke:

1. Formirani su: Stručno operativni tim za hitno i organizovano reagovanje u slučaju pandemije-epidemije zaraznih bolesti, Stručno operativni tim za praćenje rada javnih i drugih objekata i Stručno operativni tim za praćenje stanja u ekonomiji na teritoriji opštine Brus.
2. Obavezuju se direktori i rukovodioci svih javnih ustanova, preduzeća i službi da pristupe edukaciji svojih radnika kako bi se širenje virusa svelo na najmanju moguću meru i odrede koordinatore za punu primenu sprovođenja  mera u svojim objektima, odnosno organizacijama.
3. Obavezuju se direktori ustanova, preduzeća i službi da pojačaju sanitarne mere zaštite, dezinfikuju svoj radni prostor, nabave i upotrebljavaju zaštitna sredstva.
4. Evidentirati sva lica koja su došla sa ugroženih područja zahvaćena virusom i o tome obaveste stručno operativni tim za epidemije-pandemije koji će preduzeti dalje neophodne mere.
5. Sve javne službe, ustanove, preduzeća, apoteke, banke i drugi koji obavljaju svoje aktivnosti preko šaltera u radu sa strankama uskladiti svoj rad tako da u datom trenutku za svakim šalterom može se naći samo po jedno lice na propisanoj udaljenosti uz propisane mere zaštite.
6. Rad ugostiteljskih objekata, kladionica i drugih javnih objekata biće ograničen u vremenu od 8,00 do 20,00 sati, a Stručno operativni tim za praćenje rada objekata koji je sastavljen od radnika inspekcijske službe Opštinske uprave opštine Brus, kontrolisaće primenu ove naredbe.
7. Ugostiteljski objekti (kladionice i drugi javni objekti) ne mogu imati u istom trenutku preko 50 ljudi u objektu. Vlasnici objekta su u obavezi da upotrebu stolova smanje za 50% uz propisano rastojanje gostiju u objektu.
8. U veće trgovinske objekte, prodavnice i pekare dozvoliti ulazak od 5 do  10 lica istovremeno u zavisnosti od veličine objekata pridržavajući se propisanog rastojanja kupaca. Angažovati sve raspoložive kase za naplatu kako bi se izbeglo stvaranje redova uz što češću dezinfekciju svih radnih površina.
9. Obavezuje se Centar za socijalni rad, da u saradnji sa Crevnim krstom evidentiraju izvrše obilazak starih i bolesnih osoba kojima je u narednom periodu neophodna pomoć u nabavci lekova i drugih namirnica.
10. Angažovati volontere Crvenog krsta da apeluju na starije građanstvo o pridržavanju i sprovođenju mera zaštite, posebno u gradskom jezgru, kao i što kraćem zadržavanju u grupama na javnim površinama.
11. Nabaviti odgovarajuća zaštitna sredstva za radnike javnih ustanova i službi.
12. Obavezuju se Upravnici stambenih zgrada i poverenici Civilne zaštite u mesnim zajednicama i naseljima da pruže pomoć starijim i sprovode mere dezinfekcije svih kolektivnih i radnih prostorija(stepeništa, gelendera, haustora i dr.).
13. Apeluje se na građanstvo da ne stvaraju kućne zalihe.
14. Prevoznici i drugi učesnici u saobraćaju koji nisu sa teritorije opštine Brus, da se ne zadržavaju prilikom prolaska kroz naseljeno mesto Brus uz obavezno zatvaranje stakala na svojim vozilima.

Na drugoj vanrednoj sednici Opštinskog štaba za vanredne situacije Brus održanoj 18.03.2020. godine, a u vezi nastale situacije doneti su sledeći zaključci:

1. Formira se Centar za informisanje (KOL) subjekata o načinu i pružanju pomoći za vreme vanrednog stanja na telefon 037 315 01 74 u vremenu od 07-19 časova a telefon 064 86 166 37 dostupan je 24 časa.
2. Rad svih objekata i lokala ograničava se do 19 časova a u skladu sa drugim zaključcima Vlade RS.
3. Naređuje se subjektima za zaštitu i spasavanje da u okviru svojih delatnosti se angažuju i sprovode naredbe i zaključke OpŠVS.
4. Obavezuje se Crveni krst Brus da angažuje potreban broj volontera radi distribucije hrane i lekova starim i bolesnim u gradskoj sredini.
5. Obavezuju se poverenici CZ (predsednici MZ i članovi saveta MZ) da pruže pomoć starim i obolelim u dostavi potrebne količine lekova i hrane.
6. Zabrnjuje se rad svih pijaca (stočne, mlečne, zelene i dr) na teritoriji opštine Brus do daljnjeg.
7. Naređuje se načelniku Opštinske uprave Brus da organizuje rad Opštinske uprave uz poštovanje minimuma procesa rada u skladu sa važećim zakonskim propisima za vreme trajanja vanrednog stanja.
8. Organizovati rad ustanova i organizacija čiji je osnivač opština Brus u skladu sa nastalom situacijom tako što će omogućiti rad zaposlenima i van prostorija rada-odnosno od kuće.
9. Za potrebe Doma zdravlja Brus donet je zaključak štaba o angažovanju jednog terenskog vozila sa vozačem iz Opštinske uprave Brus.
10. Ostvariti kontakt sa upravnicima stambenih zgrada radi predlaganja dobrovoljaca-volontera iz svojih stambenih jedinica na pružanju pomoći starim i bolesnim licima.

Na trećoj vanrednoj sednici Opštinskog štaba za vanredne situacije Brus održanoj 20.03.2020. godine, a u vezi nastale situacije doneti su sledeći zaključci:

1. Usvaja se zapisnik sa druge vanredne sednice uz izmenu tačke 1 koja glasi : „Formira se Call Centar u Opštinskoj upravi Brus za pružanje pomoći za vreme vanrednog stanja najugroženijim sugrađanima. Broj telefona centra je 037/3150174 u vremenu od 07-19h, a telefon 064/8616637 dostupan je 24 časa“.
Načelnik Opštinske uprave Brus da sačini spisak lica za dežurstvo u Call Centru. Pored radnika OU u dežurstvo uključiti  i druga lica ustanove i organizacije čiji je osnivač Opština Brus.
2. Svi subjekti zaštite i spasavanja na području opštine Brus izvršavaju svoje naložene zadatke i mere od strane Opštine Brus.
3. JKP „Rasina“ je u obavezi da svakodnevno vrši pranje ulica u I i II zoni uz upotrebu dezinfekcionih sredstava.
4. Izvršiti dezinfekciju svih objekata i zgrada ustanova čiji je osnivač opština Brus u kojima su radno angažovana lica. Takođe izvršiti dezinfekciju zajedničkih prostorija u stambenim zgradama.
5. Zabranjuje se kombi prevoz na području opštine Brus.
6. Sva preduzeća, organizacije i službe na teritoriji opštine Brus ispred svojih objekata da postave vlažne barijere – sunđere sa dezinfekcionim sredstvima kao i sunđere na rukohvatima.
7. Stručno operativni tim za epidemije – pandemije na narednoj sednici Štaba da predloži objekte za eventualnu izolaciju-karantin inficiranih osoba.
8. Vlasnici prodajnih objekata u kojima se vrši prodaja robe van objekata (voće, povrće i dr.) u obavezi su da prekriju iste providnim folijama.
9. Preporuka OŠVS je da se sahrane svojih najbližih obavljaju u što manjem broju prisutnih lica bez primene ostalih drugih običaja.
10. Zaštitne maske koje donira „MODITAL“ DOO radna jedinica Brus (koja nisu sertifikovana) podeliti po ustanovama i organizacijama kao i članovima OŠVS Brus.

Na četvrtoj vanrednoj sednici Opštinskog štaba za vanredne situacije Brus, održanoj 23.03.2020.godine, a u vezi nastale situacije doneti su sledeći zaključci:

1. Usvaja se zapisnik sa treće vanredne sednice Opštinskog štaba za vanredne situacije održanog 20.03.2020.godine,
2. U skladu sa odlukom Vlade RS, o zabrani kretanja, menja se rad Call Centra u Opštinskoj upravi Brus u vremeu od 07-16 časova,
3. Striktno poštovati odluke državnih organa, kao i zaključke, preporuke i naredbe Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Brus,
4. JKP ”Rasina” Brus, je u obavezi da dva puta dnevno vrši dezinfekciju dvorišta i prostora oko Doma zdravlja Brus.
5. Obavezuje se predsednik saveta mesnih zajednica Brus, da koordinira rad sa poverenicima-predsednicima mesnih zajednica za naseljena mesta u cilju pružanja pomoći starim i drugim licima u svojim naseljenim mestima.
6. Obavezuje se direktor JKP ”Rasina” Brus, da jedno vozilo sa vozačem stavi na raspolaganje Domu zdravlja Brus.
7. Zaduženo lice iz Opštinske uprave Brus, koje odredi Načelnik Opštinske uprave, obavestiće upravnike zgrada o obavezi dezinfekcije kolektivnog prostora u svojim stambenim jedinicama. O načinu dezinfekcije upravnici zgrada konsultovaće stručno operativni tim za epidemije-pandemije pri Opštinskom štabu za vanredne situacije Brus, čiji je rukovodilac tima dr Zoran Grujić.
8. Obavezuje se Načelnih Opštinske uprave Brus da za obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova u radu Opštinskog štaba, odredi dva radnika Opštinske uprave Brus.

Na petoj vanrednoj sednici Opštinskog štaba za vanredne situacije Brus, održanoj dana 25.03.2020 godine, a u vezi nastale situacije doneti su sledeći zaključci:

1.Usvaja se zapisnik sa četvrte vanredne sednice OpŠVS održane dana 23.03.2020 godine.
2. Izvršiti trebovanje potrebne količine Natrijum-hipohlorida preko Okružnog štaba za vanredne situacije Rasinskog upravnog okruga. Obavezuje se direktor JKP Rasina Brus da donese Odluku o angažovanju vozila za prevoz sa cisternom za prihvat natrijum-hipohlorida, vozača, kao i potrebnu manju ambalažu koja će biti raspoređena po naseljenim mestima na teritoriji opštine Brus.
3. U skladu sa donetom merom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br.610-00-00286/2020-07 od 18.03.2020, obavezuje se PU ,, Pahuljice” Brus da obustavi naplatu usluga vrtića za vreme trajanja vanrednog stanja.
4. SOT za epidemiju i pandemiju u obavezi je da hitno dostavi OpŠVS predlog objekta za karantin ( smeštaj lica sa simptomima KORONA VIRUSA- COVID 19.)
5. Obavezuje se JKP Rasina Brus da izvrši pročišćavanje gradskih ulica i trotoaa od snežnih padavina. Interveniše sa svojom mehanizacijom na svim kritičnim deonicama ( odlazak i dolazak radnika na posao, smrtni slučajevi i dr.)
6. Obavezuju se poverenici civilne zaštite – predsednici i članovi saveta MZ, da pod hitno izvrše angažovanje mehanizacije sa branama ( čistačima) koje će čistiti sve lokalne glavne i sporedne putne pravce.
Izvor:brus.rs

BrusONLINE apeluje na građane da poštuju donete zdravstvene i druge mere u cilju sprečavanja širenja koronavirus COVID-19 i podsećamo na brojeve telefona aktivirane namenski na teritoriji opštine Brus u toku trajanja vanrednog stanja:

Opštinska uprava opštine Brus  037 31 50 174 (07:00 - 19:00) ili 064 861 66 37 (non stop)

Crveni krst Brus (sa volonterima) 037 310 22 50 (08:00 - 20:00)

PS Brus 037 382 51 62

Dom zdravlja Brus
Ambulanta za COVID-19 (pacijenti koji su febrilni i koji imaju respiratorne zdravstvene tegobe):

037 382 50 90 (fiksni)

063 117 42 21 (mobilni)

063 117 42 26 (mobilni)

063 117 42 32 (mobilni)

Telefoni radi pružanja informacija građanima gde mogu da se obrate za ostale - određene zdravstvene usluge u Domu zdravlja Brus:

063 117 42 34 (mobilni)

063 117 42 44 (mobilni)

Telefoni DZ Brus su dostupni 24 časa

Osnovne informacije o koronavirusu COVID-19 i preventivne mere zaštite OVDE


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE