SOBrus sala03191

Brus 14.11.2021. Odbornici Skupštine opštine Brus su na sednici održanoj 02. novembra 2021. godine doneli odluku o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave.

Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave glasi:

Član 1.
Usvaja se Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave (u daljem tekstu: Etički kodeks) koji je sastavni deo ove odluke. Svi pojmovi koji su u Etičkom kodeksu i ovoj odluci izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju muški i ženski prirodni rod.

Član 2.
Načela sadržana u Etičkom kodeksu predstavljaju etičke standarde ponašanja kojih su dužni da se pridržavaju svi funkcioneri opštine u obavljanju svojih funkcija, a građani imaju pravo da od funkcionera očekuju takvo ponašanje.

Član 3.
Obaveza pridržavanja etičkih standarda ponašanja ustanovljenih Etičkim kodeksom, odnosi se na lica izabrana, postavljena i imenovana u organ opštine Brus, javnog preduzeća, ustanove i drugog pravnog lica čiji je osnivač opština Brus, kao i na članove tela koja osnivaju organi opštine Brus (u daljem tekstu: funkcioner).

Član 4.
Funkcioner promoviše Etički kodeks među drugim funkcionerima, zaposlenima, u javnosti i medijima, sa ciljem unapređenja svesti o načelima Etičkog kodeksa i značaja njihovog poštovanja za ostvarivanje lokalne samouprave u opštini Brus.

Član 5.
Nadzor nad primenom Etičkog kodeksa vrši Savet za praćenje primene Etičkog kodeksa (u daljem tekstu: Savet).

Član 6.
Zadatak Saveta je da prati, promoviše i unapređuje primenu ustanovljenih etičkih standarda ponašanja i u tom cilju posebno:
1) prati da li se funkcioneri pridržavaju odredaba Etičkog kodeksa;
2) prikuplja informacije koje se odnose na ponašanje funkcionera u vezi sa Etičkim kodeksom;
3) prati i analizira događaje i pojave od značaja za uspešnu primenu Etičkog kodeksa;
4) promoviše primenu Etičkog kodeksa u opštini i šire;
5) predlaže i samostalno sprovodi radnje koje vode unapređenju primene Etičkog kodeksa;
6) daje savete, mišljenja i preporuke funkcionerima, građanima, sredstvima javnog informisanja, organima i organizacijama u vezi sa primenom Etičkog kodeksa;
7) razmatra predstavke kojima se ukazuje na kršenje odredaba Etičkog kodeksa i u slučaju utvrđenog kršenja tih odredaba izriče mere na koje je ovlašćen;
8) ostvaruje saradnju sa institucijama koje rade u srodnim delatnostima;
9) donosi poslovnik Saveta;
10) obavlja i druge poslove određene opštim aktima opštine i aktom o obrazovanju Saveta.

Član 7.
Savet ima 5 članova, od kojih je jedan predsednik.

Član Saveta može da bude svako punoletno lice sa prebivalištem na teritoriji opštine Brus koje zbog svojih stručnih, radnih i moralnih kvaliteta uživa ugled u svojoj sredini i opštini Brus u celini.

Funkcioner ne može biti član Saveta.

Članove Saveta imenuje Skupština opštine Brus posebnim rešenjem, na mandatni period na koji su izabrani i odbornici posebnim rešenjem.

Aktom o obrazovanju Saveta bliže se određuju poslovi i zadaci Saveta, prava i dužnosti predsednika i članova Saveta, način rada i druga pitanja od značaja za rad Saveta.

Član 8.
U vršenju poslova iz člana 6. ove odluke, Savet može izreći: 1) meru nejavnog upozorenja, za lakšu povredu odredaba Etičkog kodeksa, odnosno ponašanje funkcionera koje nije uticalo na vršenje javne funkcije i 2) meru javnog objavljivanja akta Saveta kojim se utvrđuje da je funkcioner prekršio određeno etičko načelo, za težu povredu odredaba Etičkog kodeksa.

Težom povredom odredaba Etičkog kodeksa smatra se povreda koja je uticala na obavljanje funkcije, ugled funkcionera i poverenje građana u funkcionera i funkciju koju obavlja, kao i ponovljeno ponašanje funkcionera za koje mu je izrečena mera nejavnog upozorenja.

Mera javnog objavljivanja akta Saveta iz stava 1. tačka 2) ovog člana objavljuje se na internet prezentaciji opštine Brus.

Način rada i odlučivanja Saveta u postupku utvrđivanja povrede Etičkog kodeksa i određivanja mera na koje je ovlašćen, bliže se uređuju poslovnikom Saveta.

Član 9.
Kada u toku postupka nađe da je povredom Etičkog kodeksa funkcioner prekršio i neku zakonsku normu, Savet o tome obaveštava nadležni organ (policiju, tužilaštvo, budžetsku inspekciju i dr.).

Član 10.
Savet izveštava Skupštinu o svom radu.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana podnosi se Skupštini najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o primeni Etičkog kodeksa u prethodnoj godini, a posebno podatke o broju i sadržini podnetih predstavki, utvrđenih kršenja etičkih načela i izrečenih mera, kao i ocenu stanja u ovoj oblasti sa eventualnim preporukama za unapređenje primene Etičkog kodeksa.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana objavljuje se na internet prezentaciji opštine Brus.

Član 11.
Uslove za rad Saveta, kao i stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Saveta obezbeđuje Opštinska uprava opštine Brus.

Član 12.
Etički kodeks objavljuje se na internet prezentaciji opštine Brus.

Načelnik Opštinske uprave opštine Brus obezbeđuje dovoljan broj primeraka Etičkog kodeksa u štampanom obliku, radi isticanja na oglasnoj tabli Opštinske uprave i na drugim odgovarajućim mestima (uslužni servis građana, šalterske službe, mesne kancelarije, poslovne prostorije u kojima rade funkcioneri opštine i slično) kako bi se obezbedilo upoznavanje građana i drugih zainteresovanih lica sa njegovom sadržinom.

Član 13.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji broj 06-32/2005-I od 05.05.2005. godine („Službeni list opštine Brus“, broj 2/2005).

Član 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu opštine Brus“.

Podsetićemo da je i na sednici Skupštine opštine Brus koja je održana 15. juna 2018. godine usvojen Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Opštine Brus kojim se konkretizuju ustavne i zakonske norme koje utvrđuju demokratska načela i pravila rada službenika i nameštenika koji možete pogledati na linku OVDE
izvor:Službeni list Opštine Brus


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE