SOBrus sala03191

Brus 13.11.2021. Na sednici SO Brus koja je održana 02. novembra 2021. godine u maloj sali Centra za kulturu Brus odbornici su doneli odluke koje su u interesu građana i u cilju razvoja opštine Brus.

Odbornici SO Brus koji su bili prisutni na pomenutoj sednici doneli se sledeće odluke, rešenja, zaključke i pravilnike: 

- REŠENjE o razrešenju člana Opštinskog veća opštine Brus
Rrazrešen je Damnjan Novčić iz Novog Sada dužnosti člana Opštinskog veća opštine Brus, zbog podnete ostavke.

- REŠENjE o izboru člana Opštinskog veća opštine Brus
Izabran je Dejan Živković iz Zlatara za člana Opštinskog veća opštine Brus kome mandat traje do isteka mandata Opštinskom veću opštine Brus.

- ZAKLjUČAK o usvajanju Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Brus za period januar - septembar 2021. godine.

- ODLUKU o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji opštine Brus

- ODLUKU o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije lokaliteta "Jaram" na Kopaoniku u opštini Brus

- REŠENjE o izradi Strateške procene uticaja izmene i dopune dela Plana detaljne regulacije lokaliteta “ Jaram ” na Kopaoniku u opštini Brus na životnu sredinu

- ODLUKU o izradi izmena dela Plana generalne regulacije za naselje Brzeće - Kopaonik celina 5 (istočna turistička zona) i dela celine 4 (južna turistička zona)

- REŠENjE o izradi Strateške procene uticaja izmene dela Plana generalne regulacije za naselje Brzeće-Kopaonik celina 5 (istočna turistička zona) i dela celine 4 (južna turistička zona) na životnu sredinu

- ODLUKU o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave
Usvajanje Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave predstavlja etičke standarde ponašanja kojih su dužni da se pridržavaju svi funkcioneri opštine u obavljanju svojih funkcija, a građani imaju pravo da od funkcionera očekuju takvo ponašanje.

- ODLUKU o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji opštine Brus
Ovom odlukom utvrđena su prava na finansijsku podršku porodici sa decom za koju se sredstva obezbeđuju u budžetu opštine Brus, kao i uslovi i načini ostvarivanja ovog prava.
Prava na finansijsku podršku porodici sa decom čine prava roditelja i dece koja se ustanovljavaju radi podsticanja rađanja dece na teritoriji opštine Brus i prava koja se ustanovljavaju radi potrebe poboljšanja uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece pri obrazovanju i vaspitanju.

Prava na finansijsku podršku porodici sa decom su:
- Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za rođeno dete;
- Pravo na novčanu pomoć nezaposlenoj majci za rođeno dete;
- Pravo na poklon prvorođenom detetu u novoj godini;
- Pravo na besplatan prevoz i boravak u predškolskoj ustanovi;
- Pravo na olakšice roditeljima prilikom plaćanja naknade troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi;
- Pravo na poklon đacima prvacima;
- Pravo na besplatne troškove prevoza učenika osnovnih škola;
- Pravo na besplatne troškove prevoza dece i roditelja-pratilaca na osnovu mišljenja Interresorne komisije;
- Pravo na besplatan prevoz, ishranu i smeštaj dece i učenika sa invaliditetom i smetnjama u razvoju i njihovih pratilaca;
- Pravo na besplatnu užinu učenika osnovnih škola iz porodica korisnika MOP-a (novčane pomoći)

- ODLUKU o usvajanju teksta sporazuma sa krajnjim primaocem u vezi sa sprovođenjem projekta „IZGRADNjA I UNAPREĐENjE SAKUPLjANjA KOMUNALNIH OTPADNIH VODA I SISTEMA PREČIŠĆAVANjA BRUS-BLACE“ IPA 2017 i ovom odlukom ovlašćen je predsednik opštine Brus da potpiše Sporazum.

- ODLUKU o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta "JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO ZA REKONSTRUKCIJU, RACIONALIZACIJU I ODRŽAVANjE SISTEMA JAVNOG OSVETLjENjA NA TERITORIJI OPŠTINE BRUS“ a Opština Brus je dužna da izradi predlog Projekta javno-privatnog partnerstva i isti dostavi na saglasnost Komisiji za javno-privatno partnerstvo Republike Srbije.

- ODLUKU o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta "REHABILITACIJA I URGENTNO ODRŽAVANjE OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA I NEKATEGORISANIH PUTEVA NA TERITORIJI OPŠTINE BRUS“ a Opština Brus je dužna da izradi predlog Projekta javno-privatnog partnerstva i isti dostavi na saglasnost Komisiji za javno-privatno partnerstvo Republike Srbije.

- ODLUKU o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima upisanim u LN br. 250 KO Brus, kat. parcele broj 471, 474 i 476 KO Brus Ustanovi za fizičku kulturu „Sportski centar Brus“ kojom se prenosi pravo korišćenja Ustanovi za fizičku kulturu „Sportski centar“ Brus na nepokretnostima u javnoj svojini Opštine Brus, upisanim u LN broj 250 KO Brus, kat. parcela broj 474 ukupne površine 1,70.77 ha koju čini Stadion br.1. površine 17062 m2, kat. parcela broj 471 ukupne površine 1,41.36 ha koju čini bazen br. 1. površine u gabaritu 1336 m2, bazen broj 2. površine u gabaritu 97 m2, pomoćna zgrada br.3. površine u gabaritu 27 m2 i objekat – zgrada sporta (spratni deo) površine u gabaritu 198 m2 izgrađen na delu kp. br. 474 i 476 KO Brus.
Prema odluci, pravo korišćenja na nepokretnostima prenosi se bez naknade, radi obavljanja registrovane delatnosti Ustanovi za fizičku kulturu "Sportski centar“ Brus u skladu sa aktom o osnivanju ustanove, do donošenja Odluke o prestanku prava korišćenja.

- ODLUKU o mreži javne predškolske ustanove na teritoriji opštine Brus kojom je utvrđen broj i prostorni raspored predškolske ustanove na teritoriji opštine Brus.

- PRAVILNIK o obezbeđivanju besplatnog prevoza penzionerima u međumesnom saobraćaju na teritoriji opštine Brus kojim su uređeni bliži uslovi i način ostvarivanja prava na besplatni prevoz penzionera na teritoriji opštine Brus.
Pravo na besplatan prevoz penzionera u međumesnom saobraćaju na teritoriji opštine Brus ostvaruju penzioneri stariji od 70 godina sa penzijama nižim od prosečne penzije u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku i sa prebivališem na teritoriji opštine Brus.

- REŠENjE o davanju saglasnosti na drugu izmenu Programa poslovanja JKP „Rasina“ Brus za 2021. godinu, koji je usvojio Nadzorni odbor preduzeća na sednici održanoj 09.09.2021. godine, pod brojem 2806/2021.

- REŠENjE o davanju saglasnosti na Cenovnik osnovnih usluga JKP «Rasina» Brus, broj 2991/2021 koji je usvojio Nadzorni odbor preduzeća na sednici održanoj 30.09.2021.godine.

- REŠENjE o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija JKP «Rasina» Brus iz budžeta opštine za 2021.godinu, broj 2978/2021 od 30.09.2021.godine.

- ZAKLjUČAK o usvajanju Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada PU „Pahuljice“ Brus za školsku 2020/2021 godinu, koji je usvojio Upravni odbor ustanove na sednici održanoj dana 13.09.2021. godine, pod brojem 446/21.

- REŠENjE o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Pahuljice“ Brus za školsku 2021/2022 godinu, koji je 13.09.2021. godine doneo Upravni odbor ustanove, pod brojem 447/21.

- ODLUKU o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Brus za 2021. godinu.

- REŠENjE o davanju saglasnosti na usklađen finansijski plan Opštinskog pravobranilaštva Opštine Brus saOdlukom o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godinu.

- REŠENjE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Brus u Brusu kojim je razrešena Daliborka Tomić, diplomirani socijalni radnik iz Žiljaka, dužnosti vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Brus u Brusu.

- REŠENjE o imenovanju direktora Centra za socijalni rad Brus u Brusu kojim je imenovana Daliborka Tomić, diplomirani socijalni radnik iz Žiljaka, za direktora Centra za socijalni rad Brus u Brusu.

- REŠENjE o obrazovanju Lokalnog saveta roditelja koji čine predstavnici Saveta roditelja svih ustanova obrazovanja i vaspitanja na teritoriji opštine Brus. U sastav Saveta imenovani su:

Predstavnici Srednje škole u Brusu:
- Jeličić Dragana, iz Brusa, član
- Đorđević Jelena iz Brusa, zamenik člana

Predstavnici Osnovne škole „Jovan jovanović Zmaj “ Brus:
- Marjanović Gordana, iz Velike Grabovnice, član
- Popović Jovana iz Velike Grabovnice, zamenik člana

Predstavnici Osnovne škole „Branko Radičević“ Razbojna:
- Čikarić Gordana, iz Dubaca, član
- Čolovejić Zoran, iz Brusa, zamenik člana

Predstavnici Osnovne škole „Prvi Maj“ Vlajkovci:
- Tatić Janošik, iz Brzeća, član
- Čolovejić Draginja, iz Graševaca, zamenik člana

Predstavnici Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Blaževo:
- Stevanović Veselin, iz Đerekara, član
- Pantić Veljbona, iz Belog Polja, zamenik člana

Predstavnici Predškolske ustanove „Pahuljice“ Brus:
- Milićević Mirjana iz Brusa, član
- Radivojević Branko iz Brusa, zamenik člana.

Lokalni savet roditelja:
- daje mišljenje, inicira akcije i predlaže mere za ostvarivanje prava deteta, unapređivanje obrazovanja, vaspitanja i bezbednosti dece, odnosno učenika u opštini;
- učestvuje u utvrđivanju opštinskih planova i programa koji su od značaja za ostvarivanje obrazovanja, vaspitanja i bezbednosti dece;
- prati i razmatra mogućnosti za unapređivanje jednakog pristupa, dostupnosti i mogućnosti obrazovanja i vaspitanja za decu, odnosno učenike, sprečavanja socijalne isključenosti dece odnosno učenika iz ugroženih i osetljivih grupa na teritoriji opštine;
- pruža podršku savetu roditelja svih ustanova na teritoriji opštine u vezi sa pitanjima iz njihove nadležnosti;
- zastupa interese dece i učenika opštine u situacijama koje su od značaja za unapređivanje njihovog obrazovanja, vaspitanja, bezbednosti i dobrobiti na teritoriji opštine;
- sarađuje sa organizacijama koje deluju u oblasti obrazovanja i vaspitanja, zaštite zdravlja, socijalne zaštite, kulture, zaštite i unapređenja prava deteta i ljudskih prava;
- obavlja i druge poslove u vezi sa obrazovanjem i vaspitanjem na teritoriji opštine.

Mandat članova i zamenika članova Lokalnog saveta traje do isteka radne, odnosno školske 2021/2022 godine. Donošenjem ovog rešenja prestalo je da važi rešenje broj 61-13/2021-I od 26.06.2021. godine.

- REŠENjE o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora "Srednje škole" u Brusu
Ovim rešenjem razrešena je Milikić Milica iz Male Vrbnice, predstavnik roditelja, dužnosti člana Školskog odbora Srednje škole u Brusu a imenovana je Jeličić Dragana iz Brusa, predstavnik roditelja, za člana Školskog odbora Srednje škole u Brusu.
Novoimenovanom članu Školskog odbora mandat traje do isteka mandata Školskog odbora Srednje škole u Brusu.

- REŠENjE o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora OŠ „Branko Radičević" u Razbojni kojim je razrešen Kačarević Milan iz Dubaca, predstavnik zaposlenih, dužnosti člana Školskog odbora OŠ „Branko Radičević“ u Razbojni a imenovan je Virijević Stefan iz Razbojne, predstavnik zaposlenih, za člana Školskog odbora OŠ „Branko Radičević“ u Razbojni.
Novoimenovanom članu Školskog odbora mandat traje do isteka mandata Školskog odbora OŠ „Branko Radičević“ Razbojna

- ODLUKU o brisanju nekategorisanog puta na katastarskoj parceli broj 1070/4 KO Brzeće, površine 212 m2.

- ODLUKU o izmeni odluke o Glavnom urbanisti Opštine Brus „Službeni list opštine Brus“, broj 14/2020), promenjen je član 5.  koji sada glasi:
„Za Glavnog urbanistu može biti imenovano lice sa stečenim visokim obrazovanjem, odnosno smerom na akademskim studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim akademskim studijama u trajanju od najmanje pet godina u oblasti arhitekture i odgovarajućom licencom izdatom u skladu sa zakonom i koje ima najmanje deset godina radnog iskustva u oblasti urbanističkog planiranja i arhitekture.“
U ostalom delu Odluka o glavnom urbanisti („Službeni list opštine Brus“, broj 14/2020), ostaje nepromenjena.

- ODLUKU da se naknada koja pripada odbornicima Skupštine opštine Brus sa sednice Skupštine opštine Brus od 02.11.2021. godine i naknada koja pripada članovima Odbora Skupštine opštine Brus sa sednica održanih dana 02.11.2021. godine, uplati kao pomoć Saši Delčevu iz Brusa.
izvor:Službeni list Opštine Brus


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE