OpstinaBrus0316

Brus 29.11.2021. Veće opštine Brus sprovodi Javnu raspravu o nacrtu Izmene i dopune Statuta opštine Brus koja će trajati do 09. decembra 2021. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici ustanova, organizacija, javnog preduzeća čiji je osnivač opština Brus, zainteresovani građani, pravna lica, udruženja i druge zainteresovane strane.

Program javne rasprave o nacrtu Izmene i dopune Statuta opštine Brus sa tekstom nacrta Izmene i dopune Statuta opštine Brus objavljen je na internet stranici opštine Brus i Oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Brus.

Tekst Nacrta izmene i dopune Statuta opštine Brus:

Na osnovu člana 11. i člana 32. tačka 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07, 83/14-dr.zakon, 101/16-dr.zakon i 47/18) i člana 42. Statuta opštine Brus („Službeni list opštine Brus“, broj 2/19)

            Skupština opštine Brus na sednici održanoj dana ______ 2021.godine, po pribavljenom mišljenju _____________________________________________  godine donela je

IZMENU I DOPUNU STATUTA OPŠTINE BRUS

Član 1.
U Statutu opštine Brus („Službeni list opštine Brus“, broj 2/19), menja se član 21. i glasi:

„Za izvršenje budžeta Opštine, predsednik opštine odgovara Skupštini opštine.

Opštinska uprava obavezna je da redovno prati izvršenje budžeta i po potrebi, a najmanje dva puta godišnje informiše Opštinsko veće, a obavezno u roku od 15 dana po isteku šestomesečnog, odnosno devetomesečnog perioda.

Opštinsko veće u roku od 15 dana od dana dostavljanja izveštaja iz stava 2. ovog člana, usvaja i dostavlja izveštaj Skupštini opštine.“

Član 2.
U Statutu opštine Brus u članu 15. stav 1. nakon tačke 15. dodaju se tačke:

„16. izrađuje Plan odbrane;
17. preduzima mere za usklađivanje priprema za odbranu javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač opština Brus u delatnostima iz svoje nadležnosti i Plana odbrane Republike Srbije;
18. preduzima mere za funkcionisanje opštine Brus u ratnom i vanrednom stanju;
19. sprovodi mere pripravnosti i preduzima druge mere potrebne za prelazak organizacija na rad u ratnom i vanrednom stanju;
20. obavlja i druge poslove određene Zakonom o odbrani.“

Član 3.
U Statutu opštine Brus („Službeni list opštine Brus“, broj 2/19), menja se član 31. i glasi:

            „Sednicu novog saziva Skupštine opštine saziva predsednik Skupštine opštine prethodnog saziva u roku od 15 dana od dana objavljivanja rezultata izbora, tako da dan održavanja sednice bude najkasnije u roku od 2 meseca od objavljivanja rezultata izbora.

            Ukoliko predsednik Skupštine opštine iz prethodnog saziva ne sazove sednicu novog saziva u roku iz stava 1. ovog člana sednicu novog saziva sazvaće najstariji odbornik novog saziva u roku od 15 dana od isteka roka iz stava 1. ovog člana.

            Sednicom predsedava najstariji odbornik do izbora predsednika Skupštine opštine.“

Član 4.
U Statutu opštine Brus („Službeni list opštine Brus“, broj 2/19), u članu 46. stav 1. menja se i glasi:

            „Pored stalnih radnih tela predviđeni Poslovnikom skupštine opštine, Skupština opštine osniva kao stalna radna tela Savet za mlade i Savet za zdravlje.“

Član 5.
U Statutu opštine Brus („Službeni list opštine Brus“, broj 2/19), nakon člana 46. dodaje se nov član 46a. koji glasi:

„Savet za zdravlje razmatra prigovore o povredi pojedinačnih prava pacijenata na osnovu dostavljenih i prikupljenih dokaza i utvrđenih činjenica;o utvrđenim činjenicama obaveštava podnosioca prigovora i direktora zdravstvene ustanove, odnosno osnivača privatne prakse na koju se prigovor odnosi i daje odgovarajuće preporuke; razmatra izveštaje savetnika pacijenata, prati ostvarivanje prava pacijenata na teritoriji jedinice lokalne samouprave i predlaže mere za zaštitu i promociju prava pacijenata; podnosi godišnji izveštaj o svom radu i preduzetim merama za zaštitu prava pacijenata nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, kao i ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja.

Takođe, radi informisanja i ostvarivanja potrebne saradnje Izveštaj se dostavlja i zaštitniku građana. Savet za zdravlje pored napred navedenih zadataka obavlja i određene poslove iz oblasti delovanja javnog zdravlja i to:

Obavlja međusektorsku saradnju, koordinaciju, podsticanje, organizaciju i usmeravanje sprovođenja aktivnosti u oblasti delovanja javnog zdravlja na lokalnom nivou, zajedničkom aktivnošću sa nosiocima aktivnosti i drugim učesnicima u sistemu javnog zdravlja; prati izveštaje instituta i zavoda za javno zdravlje o analizi zdravstvenog stanja stanovništva na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja za to namenski opredeli sredstva u okviru posebnih programa iz oblasti javnog zdravlja, kao i predlaže mere za njihovo unapređenje, uključujući mere za razvoj integrisanih usluga u lokalnoj samoupravi; donosi predlog plana javnog zdravlja na lokalnom nivou, koji usvaja skupština jedinice lokalne samouprave i prati njegovo sprovođenje kroz posebne programe iz oblasti javnog zdravlja; inicira i prati sprovođenje aktivnosti promocije zdravlja i sprovođenje mera za očuvanje i unapređenje zdravlja, sprečavanja i suzbijanja zaraznih i hroničnih nezaraznih bolesti, povreda i faktora rizika na teritoriji jedinice lokalne samouprave kroz posebne programe javnog zdravlja; daje mišljenja na izveštaj o ostvarivanju posebnog programa u oblasti javnog zdravlja koje donosi jedinica lokalne samouprave; učestvuje u različitim oblastima delovanja javnog zdravlja u kriznim i vanrednim situacijama; jača kapacitete nosilaca aktivnosti i učesnika u oblastima delovanja javnog zdravlja; obaveštava javnost o svom radu; daje podršku radu i razvoju nosioca aktivnosti i učesnika u sistemu javnog zdravlja na svojoj teritoriji u skladu sa zakonom; izveštava jedinice lokalne samouprave i zavod odnosno institut za javno zdravlje o svom radu u oblastima delovanja javnog zdravlja.“

Član 6.
U Statutu opštine Brus („Službeni list opštine Brus“, broj 2/19), nakon člana 46a. dodaje se nov član 46b. koji glasi:

            „Savet za zdravlje ima 5 članova.

            Predsednika i članove Saveta za zdravlje bira Skupština opštine na period od 4 godine, a po isteku mandata mogu biti ponovo izabrani.

            Skupština opštine bira članove Saveta za zdravlje iz redova odbornika, predstavnika udruženja građana iz reda pacijenata, zdravstvenih ustanova, kao i nadležne filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.“

Član 7.
U Statutu opštine Brus („Službeni list opštine Brus“, broj 2/19), u članu 66. stav 1. tačke 13. i 14. menjaju se i glase:

            „Postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave i zamenika načelnika Opštinske uprave;

            postavlja i razrešava Opštinskog pravobranioca i zamenika Opštinskog pravobranioca.“

            U članu 66. stav 1. briše se tačka 21.“

Član 8.
U Statutu opštine Brus („Službeni list opštine Brus“, broj 2/19), u članu 98. stav 1. menja se i glasi:

            „Svako ima pravo da, sam ili zajedno sa drugima, na način utvrđen Ustavom, upućuje peticije i druge predloge organima opštine i da od njih dobije odgovor kada ga traži.“

Član 9.
U Statutu opštine Brus („Službeni list opštine Brus“, broj 2/19), u članu 104. stav 3. menja se i glasi:

            „Javnu raspravu iz stava 1. ovog člana, tačka 1. ogranizuje Opštinsko veće, a za tačke 2., 3., 4., 5. i 6. organizuje nadležni Odsek Opštinske uprave opštine Brus koji određuje način sprovođenja javne rasprave, mesto i vreme javne rasprave“.

Član 10.
U Statutu opštine Brus („Službeni list opštine Brus“, broj 2/19), član 106. menja se i glasi:

            „Organ nadležan za organizovanje javne rasprave organizuje istu, određuje način sprovođenja, mesto i vreme trajanja javne rasprave i upućuje javni poziv građanima, udruženjima, stručnoj i ostaloj javnosti za učešće u javnoj raspravi.

            Javni poziv za učešće u javnoj raspravi, objavljuje se na internet prezentaciji opštine Brus i na drugi pogodan način. Uz javni poziv objavljuje se program sprovođenja javne rasprave, kao i nacrt akta koji je predmet iste.

            Organ nadležan za organizovanje javne rasprave može uputiti poziv za učešće na javnoj raspravi određenim pojedincima, predstavnicima organa, organizacija i udruženja za koje smatra da su zainteresovani za akt koji se razmatra.

            O toku javne rasprave sačinjava se izveštaj koji sadrži sve predloge i sugestije iznete u javnoj raspravi, kao i stavove organa nadležnog za pripremu predloga akta o podnetim predlozima i sugestijama sa obrazloženjem razloga za njihovo prihvatanje, odnosno neprihvatanje.

            Izveštaj iz stava 4. ovog člana objavljuje se na internet prezentaciji opštine Brus i na drugi pogodan način.“

Član 11.
U Statutu opštine Brus („Službeni list opštine Brus“, broj 2/19), u članu 149, stav 1. menja se i glasi:

           „Skupština opštine doneće Plan razvoja Opštine najkasnije do 31.12.2021. godine.“

Član 12.
            U ostalom delu Statuta opštine Brus („Službeni list opštine Brus“), ostaje nepromenjen.

Član 13.
Ova izmena i dopuna Sta­tuta stu­pa na sna­gu osmog da­na od da­na objavljivanja u „Slu­žbe­nom listu op­šti­ne Brus“.

SKUPŠTINA OPŠTINE BRUS

BROJ:_____/2021-I                                                                                           PREDSEDNIK SKUPŠTINE

______2021.godine                                                                                         Dragana Despotović, dipl.ecc.

O b r a z l o ž e nj e

            Skupština opštine Brus donela je Odluku o pristupanju izmeni Statuta opštine Brus („Službeni list opštine Brus“, broj 16/20).

            Pravni osnov za izmenu člana 21. sadržan je u odredbi člana 76. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 54/2009,..., 149/2020).

            Pravni osnov za dopunu člana 15. stav 1. Statuta opštine Brus sadržan je u članu 29. Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS“, broj 116/2007, ..., 36/2018).

            Pravni osnov za izmenu člana 31. Statuta opštine Brus sardžan je u članu 87. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07, ... , 47/18).

            Pravni osnov za član 46. i 46a. Statuta opštine Brus sadržan je u članovima 38. i 42. Zakona o pravima pacijenata („Službeni glasnik RS“, broj 45/13 i 25/19).

            Pravni osnov za dopunu člana 66. stav 1. tačke 13. i 14. Statuta opštine Brus sadržan je u članu 56. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07, ... , 36/18) i članovima 11. i 12. Odluke o opštinskom pravobranilaštvu opštine Brus („Službeni list opštine Brus“, broj 1/20 i 12/20).

            Pravni osnov za izmenu člana 98. stav 1. Staatuta opštine Brus sadržan je u članu 56. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 98/2006).

            Pravni osnov za izmenu članova 104. i 108. su sadržani u Zakonu o lokalnoj samoupravi, Zakonu o budžetskom sistemu, Zakonu o planiranju i izgradnji.

            Pravni osnov za izmenu člana 149. Statuta opštine Brus sadržan je u odredbama Odluke o pristupanju izradi Plana razvoja opštine Brus za period od 2021. do 2028. godine („Službeni list opštine Brus“, broj 1/2021).          

Primedbe i predlozi dostavljaju se na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili poštom na adresu Opština Brus - Komisiji za izradu nacrta Odluke o izmeni Statuta opštine Brus, ul. Kralja Petra Prvog 120 , 37220 Brus.

Nacrt Izmene i dopune Statuta opštine Brus biće predstavljeni na Okruglom stolu, koji će se održati 09. decembra 2021. godine sa početkom u 12:00 časova u zgradi Opštinske uprave opštine Brus - sala za sastanke.

Po okončanju javne rasprave Komisija za izradu nacrta Odluke o izmeni Statuta opštune Brus će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi i isti dostaviti Opštinskom veću i objaviti na internet stranici opštine Brus.

Tekst Statuta opštine Brus pre eventualnih izmena i dopuna pogledajte OVDE
izvor:brus.ls.gov.rs


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE