Brus zgradaOU0122

Brus 25.01.2022. Opština Brus je tokom novembra i decembra meseca 2021. godine u više navrata izvršila apoprijaciju budžetskih sredstava u cilju uspešnijeg rada i razvoja opštine.

U Službenom listu opštine Brus 1/2022. od 17.01.2022. stoji da su određene sledeće apoprijacije:

A K T A

PREDSEDNIKA OPŠTINE

Na osnovu člana 69. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 54/09-...149/20), člana 13. Odluke o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godinu („Službeni list opštine Brus“, broj 7/2021), Predsednica opštine Brus, donosi:

REŠENjE

O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE

BUDžETSKE REZERVE

1. Iz sredstava tekuće budžetske rezerve određene Odlukom o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godinu („Službeni list opštine Brus“, broj 7/2021) razdeo 5. opšte usluge - Opštinska uprava, Program 15 PA 0009, funkcionalna klasifikacija 130, ekonomska klasifikacija 499120 tekuća budžetska rezerva, odobravaju se sredstva u iznosu od 8.440.000,00 dinara.

2. Sredstva iz tačke 1. ovog Rešenja koristiće se za nedovoljno planiranu aproprijaciju i knjižiće se u okviru razdela 2 Predsednik opštine – Program 16 Politički sistem lokalne samouprave PA 0002 funkcionisanje izvršnih organa, funkcionalna klasifikacija 111, ekonomska klasifikacija 421 – stalni troškovi u iznosu od 40.000,00 dinara i ekonomska klasifikacija 423 – usluge po ugovoru u iznosu od 1.200.000,00 dinara.

3. Sredstva iz tačke 1. ovog Rešenja koristiće se za nedovoljno planiranu aproprijaciju i knjižiće se u okviru razdela 5 Opštinska uprava, Program 11 Socijalna i dečja zaštita, PA 0006 Podrška deci i porodici sa decom, funkcionalna klasifikacija 040, ekonomska klasifikacija 472 – naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta u iznosu od 700.000,00 dinara.

4. Sredstva iz tačke 1. ovog Rešenja koristiće se za nedovoljno planiranu aproprijaciju i knjižiće se u okviru razdela 5 Opštinska uprava, Program 15 Opšte usluge lokalne samouprave, PA 0001 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, funkcionalna klasifikacija 130, ekonomska klasifikacija 421 – stalni troškovi u iznosu od 1.200.000,00 dinara, ekonomska klasifikacija 483 – novčane kazne i penali po rešenju sudova u iznosu od 1.300.000,00 dinara i ekonomska klasifikacija 512 – mašine i oprema u iznosu od 200.000,00 dinara.

5. Sredstva iz tačke 1. ovog Rešenja koristiće se za nedovoljno planiranu aproprijaciju i knjižiće se u okviru razdela 5 Opštinska uprava, Program 2 Komunalne delatnosti, PA 0008 Upravljanje i snabdevanje vodom za piće, funkcionalna klasifikacija 630, ekonomska klasifikacija 541 – Zemljište u iznosu od 600.000,00 dinara.

6. Sredstva iz tačke 1. ovog Rešenja koristiće se za nedovoljno planiranu aproprijaciju i knjižiće se u okviru razdela 5 Opštinska uprava, Program 2 Komunalne delatnosti, PA 0001 Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem, funkcionalna klasifikacija 640, ekonomska klasifikacija 421 – stalni troškovi u iznosu od 3.200.000,00 dinara.

7. O realizaciji ovog Rešenja staraće se Odsek za finansije i planiranje i javne nabavke.

8. Rešenje objaviti u „Službenom listu opštine Brus“.

9. Rešenje dostaviti: Odseku za finansije i planiranje i javne nabavke, Opštinskoj upravi, i arhivi.

BROJ: 400-802/2021-II                                 PREDSEDNICA OPŠTINE

22.11.2021.GODINE                                     Valentina Milosavljević, s.r.

                                                            ____________________________________

Na osnovu člana 69. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 54/09-...149/20), člana 13. Odluke o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godinu („Službeni list opštine Brus“, broj 7/2021), Predsednica opštine Brus, donosi:

REŠENjE

O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE

BUDžETSKE REZERVE

1. Iz sredstava tekuće budžetske rezerve određene Odlukom o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godinu („Službeni list opštine Brus“, broj 7/2021) razdeo 5. opšte usluge - Opštinska uprava, Program 15 PA 0009, funkcionalna klasifikacija 130, ekonomska klasifikacija 499120 tekuća budžetska rezerva, odobravaju se sredstva u iznosu od 343.000,00 dinara.

2. Sredstva iz tačke 1. ovog Rešenja koristiće se za neplaniranu aproprijaciju i knjižiće se u okviru razdela 5 Opštinska uprava – MZ Brus 3 – Program 15 opšte usluge lokalne samouprave PA 0002 funkcionisanje mesnih zajednica, funkcionalna klasifikacija 160, ekonomska klasifikacija 483 – novčane kazne i penali po rešenju sudova, u iznosu od 77.000,00 dinara.

3. Sredstva iz tačke 1. ovog Rešenja koristiće se za nedovoljno planiranu aproprijaciju i knjižiće se u okviru razdela 5 Opštinska uprava – MZ Sudimlja – Program 15 opšte usluge lokalne samouprave PA 0002 funkcionisanje mesnih zajednica, funkcionalna klasifikacija 160, ekonomska klasifikacija 425 – tekuće popravke i održavanje, u iznosu od 54.000,00 dinara.

4. Sredstva iz tačke 1. ovog Rešenja koristiće se za nedovoljno planiranu aproprijaciju i knjižiće se u okviru razdela 5 Opštinska uprava – MZ Osredci – Program 15 opšte usluge lokalne samouprave PA 0002 funkcionisanje mesnih zajednica, funkcionalna klasifikacija 160, ekonomska klasifikacija 426 – materijal, u iznosu od 97.000,00 dinara.

5. Sredstva iz tačke 1. ovog Rešenja koristiće se za nedovoljno planiranu aproprijaciju i knjižiće se u okviru razdela 5 Opštinska uprava, 5.03 Centar za kulturu – Program 13 Razvoj kulture i informisanja PA 0001 funkcionisanje lokalnih ustanova kulture, funkcionalna klasifikacija 820, ekonomska klasifikacija 423 – usluge po ugovoru, u iznosu od 45.000,00 dinara.

6.Sredstva iz tačke 1. ovog Rešenja koristiće se za nedovoljno planiranu aproprijaciju i knjižiće se u okviru razdela 2 Predsednik opštine – Program 16 Politički sistem lokalne samouprave PA 0002 funkcionisanje izvršnih organa, funkcionalna klasifikacija 111, ekonomska klasifikacija 425 – tekuće popravke i održavanje u iznosu od 70.000,00 dinara.

7. O realizaciji ovog Rešenja staraće se Odsek za finansije i planiranje.

8. Rešenje objaviti u „Službenom listu opštine Brus“.

9. Rešenje dostaviti: Odseku za finansije i planiranje, MZ Brus 3, MZSudimlja, MZ Osredci, Centru za kulturu, Opštinskoj upravi i arhivi.

BROJ: 400-836/2021-II                         PREDSEDNICA OPŠTINE

03.12.2021.GODINE                             Valentina Milosavljević, s.r.

                                                        ___________________________

Na osnovu člana 61. Stav (7) Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 54/09...72/19, 149/20), Odluke o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godine („ Sl. List opštine Brus“ broj 7/2021) i čl.8. Odluke o Opštinskom veću opštine Brus („ Sl. List opštine Brus“ broj 11/08), Predsednica opštine Brus donosi:

REŠENjE O PROMENI APROPRIJACIJE

1. U Odluci o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godinu, u razdelu 5. Program 0602 Opšte usluge lokalne samouprave, PA-0014 Upravljanje u vanrednim situacijama, funkionalna klasifikacija 220, ekonomska klasifikacija 423–usluge po ugovoru, odobrena aproprijacija se preusmerava za 396.000,00 dinara na ime određenog rashoda u iznosu do 10% vrednosti aproprijacije i prenosi se na aproprijaciju u razdelu 5 Opštinska uprava, glava 5.05 Turistička organizacija, Program 1502- Razvoj turizma, PA-0002-Promocija turističke ponude, funkcionalna klasifikacija 473, ekonomska klasifikacija 512-Mašine i oprema u iznosu od 356.000,00 i na aproprijaciju u razdelu 5 Opštinska uprava, glava 5.03 Centar za kulturu – Program 13 Razvoj kulture i informisanja PA 0001 funkcionisanje lokalnih ustanova kulture, funkcionalna klasifikacija 820, ekonomska klasifikacija 423- usluge po ugovoru iznos od 40.000,00 dinara.

2. U okviru razdela 5 Opštinska uprava, glava 5.05 Turistička organizacija, Program 1502- Razvoj turizma, PA-0002-Promocija turističke ponude, funkcionalna klasifikacija 473, ekonomska klasifikacija 423- usluge po ugovoru, odobrena aproprijacija se preusmerava za 244.000,00 dinara na ime određenog rashoda u iznosu do 10% vrednosti aproprijacije i prenosi se na aproprijaciju u razdelu 5 Opštinska uprava, glava 5.05 Turistička organizacija, Program 1502- Razvoj turizma, PA-0002- Promocija turističke ponude, funkcionalna klasifikacija 473, ekonomska klasifikacija 512-Mašine i oprema.

3. O realizaciji ovog rešenja staraće se Odsek za finansije, planiranje i javne nabavke.

4. Ovo rešenje dostaviti Odseku za finansije, planiranje i javne nabavke, Opštinskoj upravi, Turističkoj organizaciji, Centru za kulturu i arhivi.

5. Rešenje objaviti u „Službenom listu opštine Brus“.

BROJ: 400-897/2021-II                                    PREDSEDNICA OPŠTINE

16.12.2021.GODINE                                        Valentina Milosavljević, s.r.

                                                                     __________________________

A K T A

OPŠTINSKOG VEĆA

Na osnovu člana 61. Stav (12) Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 54/09...72/19, 149/20), Odluke o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godine („ Sl. List opštine Brus“ broj 7/2021) i čl.8. Odluke o Opštinskom veću opštine Brus („ Sl. List opštine Brus“ broj 11/08) Opštinsko veće opštine Brus na sednici održanoj 19.11.2021. godine donosi:

REŠENjE O PROMENI APROPRIJACIJE

1. U Odluci o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godinu, u razdelu 5. Program 0701 Organizacija saobraćaja i saobraćajne infrastrukture, PA-0002 Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture, funkionalna klasifikacija 451, ekonomska klasifikacija 511 – zgrade i građevinski objekti smanjuje se za 15.000.000 dinara i prenosi u tekuću budžetsku rezervu.

Posle preusmeravanja navedenih sredstava iznos na poziciji 511 – zgrade i građevinski objekti - je 97.833.000 dinara, a iznos tekuće budžetske rezerve je 15.392.000 dinara.

2. Sredstva iz tačke 1. ovog rešenja preneta u tekuću budžetsku rezervu mogu se koristiti za namene koje nisu predviđene budžetom ili za namene za koje nisu predviđena sredstva u dovoljnom obimu.

3. O realizaciji ovog rešenja staraće se Odsek za finansije, planiranje i javne nabvke.

4. Ovo rešenje dostaviti Načelniku opštinske uprave, Odseku za finansije, planiranje i javne nabavke i arhivi.

5. Rešenje objaviti u „Službenom listu opštine Brus“.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BRUS

BROJ: 400-799/2021-III                                              ZAMENICA

19.11.2021. GODINE                                  PREDSEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

                                                                             Milijana Todorović, s.r.

                                                                    __________________________

Na osnovu člana 61. Stav (12) Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 54/09...72/19, 149/20), Odluke o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godine („ Sl. List opštine Brus“ broj 7/2021) i čl.8. Odluke o Opštinskom veću opštine Brus („ Sl. List opštine Brus“ broj 11/08) Opštinsko veće opštine Brus na sednici održanoj 22.11.2021. godine donosi:

REŠENjE O PROMENI APROPRIJACIJE

1. U Odluci o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godinu („Službeni list opštine Brus“, broj 7/2021):

U okviru razdela 4 Opštinsko pravobranilaštvo, program 15 Opšte usluge lokalne samouprave PA 0004- Opštinsko/gradsko pravobranilaštvo, izvršiti preusmeravanje iznosa od 321.000,00 dinara sa konta 411 – plate, dodaci i naknade zaposlenih, pozicija 16. na razdeo 5 Opštinska uprava, glava 5.05 Turistička organizacija, program 4 – Razvoj turizma, PA 0002 - Promocija turističke ponude konto 411-plate, dodaci i naknade zaposlenih, pozicija 144.

U okviru razdela 4 Opštinsko pravobranilaštvo, program 15 Opšte usluge lokalne samouprave PA 0004- Opštinsko/gradsko pravobranilaštvo izvršiti preusmeravanje iznosa od 11.000,00 dinara sa konta 412 – socijalni doprinosi na teret poslodavca, poicija 17. na razdeo 5 Opštinska uprava, glava 5.05 Turistička organizacija, program 4 – Razvoj turizma, PA 0002 - Promocija turističke ponude konto 412 – socijalni doprinosi na teret poslodavca, pozicija 145.

2. O realizaciji ovog rešenja staraće se Odsek za finansije, planiranje i javne nabavke.

3. Ovo Rešenje dostaviti odseku za finansije, planiranje i javne nabavke, Opštinskoj upravi, Turističkoj organizaciji i arhivi.

4. Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu opštine Brus“.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BRUS

BROJ: 400-801/2021-III                                                  ZAMENICA

22.11.2021. GODINE                                     PREDSEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

                                                                                Milijana Todorović, s.r.

                                                                          ____________________________

Na osnovu člana 61. Stav (12) Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 54/09...72/19, 149/20), Odluke o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godine („ Sl. List opštine Brus“ broj 7/2021) i čl.8. Odluke o Opštinskom veću opštine Brus („ Sl. List opštine Brus“ broj 11/08) Opštinsko veće opštine Brus na sednici održanoj 29.11.2021. godine donosi:

DOPUNA REŠENjA O PROMENI APROPRIJACIJE

1. Vrši se dopuna Rešenja Opštinskog veća opštine Brus, broj: 400-801/2021-III od 22.11.2021.god tako što se u tački 1., nakon stava 1. dodaje nov stav 2. koji glasi:

„Sredstva sa razdela 4 Opštinsko pravobranilaštvo preusmeravaju na aproprijaciju tekuće budžetske rezeve pa sa aproprijacije tekuće budžetske rezerve na glavu 5.05 Turistička organizacija u iznosima i na kontima navedenim u pomenutom rešenju“.

2. O realizaciji ovog Rešenja staraće se Odsek za finansije, planiranje i javne nabavke.

3. Dopunu Rešenja dostaviti Odseku za finansije, planiranje i javne nabavke, Opštinskoj upravi, Turističkoj organizaciji i arhivi.

4. Dopunu Rešenja objaviti u „Službenom listu opštine Brus“.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BRUS

BROJ: 400-820/2021-III                                     PREDSEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

29.11.2021.GODINE                                                 Valentina Milosavljević, s.r.

                                                                              _________________________

Na osnovu člana 61. Stav (12) Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 54/09...72/19, 149/20), Odluke o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godine („ Sl. List opštine Brus“ broj 7/2021) i čl.8. Odluke o Opštinskom veću opštine Brus („ Sl. List opštine Brus“ broj 11/08) Opštinsko veće opštine Brus na sednici održanoj 14.12.2021. godine donosi:

REŠENjE O PROMENI APROPRIJACIJE

1. U Odluci o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godinu („Službeni list opštine Brus“, broj 7/2021):

U okviru razdela 2 Predsednik opštine, program 16 Politički sistem lokalne samouprave PA 0002- Funkcionisanje izvršnih organa, funkcionalna klasifikacija 111, ekonomska klasifikacija 411 – plate, dodaci i naknade zaposlenih, iznos od 1.825.000,00 , kao i sa ekonomske klasifikacije 412 – socijalni doprinosi na teret poslodavca iznos od 57.000,00 dinara izvršiti preusmeravanje na aproprijaciju tekuće budžetske rezeve.

Sa aproprijacije tekuće budžetske rezerve ova sredstva rasporediti na sledeći način:

U okviru razdela 5 Opštinska uprava, Program 15 Opšte usluge lokalne samouprave, PA 0001 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, funkcionalna klasifikacija 130, ekonomska klasifikacija 411- plate, dodaci i naknade zaposlenih iznos od 1.255.000,00 dinara

U okviru razdela 5 Opštinska uprava, glava 5.02 Narodna biblioteka – Program 13 Razvoj kulture i informisanja PA 0001 funkcionisanje lokalnih ustanova kulture, funkcionalna klasifikacija 820, ekonomska klasifikacija 411- plate, dodaci i naknade zaposlenih iznos od 50.000,00 dinara.

u okviru razdela 5 Opštinska uprava, glava 5.03 Centar za kulturu – Program 13 Razvoj kulture i informisanja PA 0001 funkcionisanje lokalnih ustanova kulture, funkcionalna klasifikacija 820, ekonomska klasifikacija 411- plate, dodaci i naknade zaposlenih iznos od 185.000,00 dinara.

U okviru razdela 5 Opštinska uprava, glava 5.05 Turistička organizacija, program 4 – Razvoj turizma, PA 0002 - Promocija turističke ponude, funkcionalna klasifikacija 473, ekonomska klasifikacija 411-plate, dodaci i naknade zaposlenih, iznos od 335.000,00 dinara i ekonomska klasifikacija 412 – socijalni doprinosi na teret poslodavca iznos od 57.000,00 dinara

2. O realizaciji ovog rešenja staraće se Odsek za finansije, planiranje i javne nabavke.

3. Ovo Rešenje dostaviti odseku za finansije, planiranje i javne nabavke, Opštinskoj upravi, Narodnoj biblioteci, Centru za kulturu, Turističkoj organizaciji i arhivi.

4. Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu opštine Brus“.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BRUS

BROJ: 400-856/2021-III                                         PREDSEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

14.12.2021.GODINE                                                   Valentina Milosavljević, s.r.

                                                                                  _______________________

Na osnovu člana 61. Stav (7) Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 54/09...72/19, 149/20), Odluke o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godine („ Sl. List opštine Brus“ broj 7/2021) i čl.8. Odluke o Opštinskom veću opštine Brus („ Sl. List opštine Brus“ broj 11/08) Opštinsko veće opštine Brus na sednici održanoj 14.12.2021. godine donosi:

REŠENjE O PROMENI APROPRIJACIJE

1. U Odluci o drugom rebalansu budžeta opštine Brus za 2021. godinu, u razdelu 5. Program 0901 Socijalna i dečja zaštita, PA-0006 Podrška deci i porodici sa decom, funkionalna klasifikacija 040, ekonomska klasifikacija 423–usluge po ugovoru, odobrena aproprijacija se preusmerava za 80.000,00 dinara na ime određenog rashoda u iznosu do 10% vrednosti aproprijacije i prenosi se na aproprijaciju u razdelu 5 Opštinska uprava, glava 5.05 Turistička organizacija, Program 1502- Razvoj turizma, PA-0002-Promocija turističke ponude, funkcionalna klasifikacija 473, ekonomska klasifikacija 425-Tekuće popravke i održavanje.

2. O realizaciji ovog rešenja staraće se Odsek za finansije, planiranje i javne nabavke.

3. Ovo rešenje dostaviti Odseku za finansije, planiranje i javne nabavke, Opštinskoj upravi, Turističkoj organizaciji i arhivi.

4. Rešenje objaviti u „Službenom listu opštine Brus“.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BRUS

BROJ: 400-857/2021-III                                       PREDSEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

14.12.2021.GODINE                                                   Valentina Milosavljević, s.r.

                                                                                   _______________________

izvor: Službeni list opštine Brus 1/2022


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE