SednicaSO180815 2
U utorak 18. avgusta 2015 održana je 31. sednica SO Brus. Posle utvrđivanja kvoruma usvojen je zapisnik sa prethodne sednice a zatim je predsednik SO Brus pročoitao Dnevni red koji je sadržao 28. tačaka a sa predloženim dopunskim, bilo ih je 7, odbornici SO Brus su započeli rad sa 35 tačaka Dnevnog reda.


Odmah na početku sednice odbornici SO Brus odlučivali su o Predlogu Rebalansa budžeta opštine Brus koja je i donela najviše jer ovo je bio drugi rebalans budžeta od početka 2015. godine. Za reč se javio odbornik Zoran Gavrilović koji je rekao “Svaka sednica rebalans budžeta. Uvidom u materijal realizacija budžeta u prvih 6 meseci je ispod 50% i sada će se ispuniti plus povećanje rebalansa”.


Za reč se potom javio predsednik opštine Brus, Jeličić Milutin: “Rebalans je zato jer će se više raditi putevi, mostovi i zato su povećane ove stavke”. U replici Gavrilović je rekao da je “za te namene od 290 miliona realizovano 5,36 %” i pozvao odbornike vladajuće koalicije da učestvuju u radu a ne samo da drže sednice i pišu dnevnice. Takođe je uputuo pitanje i članovima veća o Predlogu odluke o rebalansu budžeta i dodao “da ih ne vidi na sednici” na šta mu je predsednik SO Brus odgovorio da članovi Veća nisu u obavezi da prisustvuju sednicama.
U diskusiju o budžetu uključio se i zamenik predsednika opštine Brus:

Načelnik Opštinske uprave Goran Despotović je izneo da je “porez jedan od najvećih prihoda lokalne samouprave i da su prihodi od prošle na pretprošlu godinu veći za 25% a ove na prošlu 30%” da bi odbornik Slobodan Vidojević rekao da to znači da bivša vlast “nije opterećivala građane”.
Povelo se reči i o naplati zastarelih potraživanja poreza iz 2008. godine a bilo je reči da su poreska dugovanja iz 2004. zastarela.
Odbornici opozicije su bili mišljenja da je mala realizacija budžeta i da rebalans pokazuje da duže vreme neće biti nove sednice SO Brus.
Predlog odluke o rebalansu budžeta Opštine Brus za 2015. godinu (drugi po redu) usvojen je većinom glasova odbornika.

Posle usvajanja rebalansa budžeta prešlo se na drugu tačku - Izveštaj o izvršenju budžeta 01 - 06. 2015. gde se moglo videti da su pojedini odbornici, koji nisu u izvršnoj vlasti, pri diskusiji o rebalansu budžeta bili u pravu.

Usvojen je i predlog Odluke o formiranju Agro biznis centar na lokaciji sadašnje stočne pijace čija je površina oko 3 hektara.

Razmatranje predloga Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu (nastavak ulice Josifa Pančića) u skladu sa PGR-om Brusa ponovo je donela nekoliko komentara gde je Zoran Gavrilović rekao da će izglasavanje ovakvih odluka o neposrednoj pogodbi izgleda postati praksa a za reč se javio i zamenik predsednika opštine Brus, Aranđel Srtojković:


Za reč se javio i direktor JP Direkcije za izgradnju koji je rekao da su ovo potezi koji dovode do rešavanja problema a odbornik JS je izjavio da “ova vlast radi sa istim ciljevima kao i prethodna, jer zna svaki metar i kilometer.”

Po izglasavanju ove Odluke izglasana je i Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu za izgradnju ulice u Ivezićima gde će procenu vrednosti izvršiti i odrediti poreska i katastar na šta je odbornik Gavrilović prokomentarisao da to već postaje“Lex specijalis”.

Pri usvajanju predloga o promeni cena za iznošenje smeća čuo se i predlog da se cena iznetog smeća formira po količini a ne po m2, odnosno površini objekta. 

Usvojen je i predlog Odluke o određivanju nosioca isključivog prava za nabavku dobara, vršenje radova i pružanje usluga ne teritoriji opštine Brus a po primedbi odbornika Gavrilovića ovu Odluku je trebalo obraditi u pojedinostima i definisati  koji poslovi će biti potpisani između JP Direkcije i JKP Rasine i da li je ova odluka da bi se izbegli konkursi za pojedine Javne nabavke.Iako je upućen poziv poziv predlagačima da objasne (na sednici su bili prisutni director JP Direkcije, zamenik direktora Rasine i ujedno odbornik) ipak se nisu javili da obrazlože.

Naredna 10. tačka Dnevnog reda bila je Odluka o naknadama za rad radnih tela i komisija u organima, organizacijama i ustanovama Opštine Brus kojom se utvrđuje pravo članova čiji je rad povremenog karaktera da imaju pravo na nadoknadu za rad po osnovu održanih sednica.

Ova naknada za rad komisija i radnih tela u toku meseca može da iznosi nakviše do 20% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi Republike Srbije a pravo na nadoknadu po navedenim osnovama radnici u organima, organizacijama i ustanovama čiji je osnivač Opština Brus stiču samo za rad van radnog vremena. Predsednik komisije i radnog tela imaće 10% veću nadoknadu u odnosu na članove. Za obavljanje pojedinih stručnih poslova za potrebe komisija i radnih tela mogu se angažovati druga pravna i fizička lica kojima pripada naknada za rad. Obračun za isplatu nadoknade sačinjava predsednik radnog tela i komisije i isti overava predstavnik organa, organizacije i ustanove koji je formirao komisiju (sekretar Skupštine, predsednik opštine, načelnik Opštinske uprave i direktor organizacije ili ustanove).

Odlukom o izmeni i dopuni odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika, članova radnih tela SO Brus i članova Opštinskog veća Opštine Brus „odluku o potrebi službenog putovanja u inostranstvo izabranog, imenovanog, postavljenog lica i delegacije u formi rešenja donosi predsednik Opštine Brus.“

Usvojen je i predlog programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Brus za 2015. Godinu, zatim Program obnove mostova u opštini Brus kao i Odluka o odobravanju tekućih popravki i održavanja opštinskih poslovnih prostorija.

Takođe odbornici su doneli Odluku o stavljanju van snage delova PGR Brusa kojom prestaju da važe delovi Plana generalne regulacije Brus:
– na str. 108 tekstualnog dela plana u delu Smernica za sprovođenje plana stavlja se van snage tj,. Ukida se deo u odeljku Obavezna je izgradnja PDR za “za izgradnju MHE” grafički deo ostaje nepromenjen.
- Stavlja se van snage Namena prostora na KP broj 1535., 1537, 1538, 1539, 1570, sve KO Brus po nameni zelenilo.
- Stavlja se van snage novoplanirana saobraćajnica – ul. Nova 21 ( profil 21 3,5 m) na svim grafičkim listovima PGR u delu preko KP br. 578/7, 579/1, 579/2 KO Brus.
- Stavlja se van snage novoplanirana saobraćajnica od ulice 10. Avgust do ul. Nove 6 profila 15 (širine 3,5 m sa bankinama od 0,5 m) preko k.p. br. 64/15, 64/18 i 362/18 KO Brus u Brusu.
Kako se čulo “Plan je usvojen prošle godine i kakav je – takav je. Bili su zahtevi na Opštinskom veću i usvojeni su. Promena je “da se omogući da se radi i gradi”.

Zatim je usledila pauza u radu od 15 minuta a posle utvđivanja kvoruma nastavljeno je sa radom.

Posle donošenja Odluke o oslobađanju plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta porodice Kozić Vučka iz Osredaka odbornici su izglasali Odluku o stavljanju van snage delova Plana generalne regulacije Brzeće.

Na ovoj sednici je doneta i Odluka o dodeljivanju opštinskih priznanja povodom 19. Avgusta - Dani Preobraženja, praznika opštine Brus.

Odbornici su izglasali i saglasnost na Odluku UO Centra za socijalni rad Brus da se pojedincima i pojedinim romskim porodicama odobri jednokratna novčana pomoć u iznosu od po 15.000 dinara kako bi taj iznos uplatili Katastru nepokretnosti u Brusu za prijavu prebivališta na novu adresu kako bi mogli da dobiju nove lične karte i overe zdravstvene knjižice jer isti nisu u mogućnosti da unapred navedeni iznos uplate iz svojih sredstava.

Pri razmatranju Izveštaja o radu Saveta za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Brus za period januar - jun 2015. godine za reč se javila Živadinka Čajić koja je predložila da se pomere saobraćajni znaci u ul. B. Petrović i da se omoguće mesta za autobusko stajalište kod zgrade pošte i D. Kulture koje je ova Skupština več izglasala,  na šta je predsednik Komisije za saobraćaj odgovorio da za tako nešto ne postoji zakonska mogućnost. Predsednik opštine Brus je izneo ideju da bi stajalište kao i parking mogao da bude izgtrađen na lokaciji “stare srušene kuće” id a će to biti razmotreno.

Odbornici su izabrali članove Komisije za planove opštine Brus i razrešili i imenovali članove Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Brus, Školskog odbora osnovne škole „Vuk Karadžić“u Blaževu i članova Saveta za rodnu ravnopravnost i socijalnu inkluziju.

Potom su odbornici dali saglasnost za imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP “Rasina” iako mu mandate ističe 20. oktobra 2015. Za reč se javio odbornik Slobodan Vidojević i upitao “zašto se saglasnost daje unapred dva meseca, sada je 18. avgust a mandat vd direktora JKP ističe 20. oktobra? Znači li to da će sledeća sednica biti tek posle 20. oktobra?" na šta mu je odgovorio zamenik predsednika opštine Brus “da će to tog perioda biti još sednica SO a sledeća će biti najviše za mesec dana”.

Potom su odbornici izglasali usvojene dopunske tačke Dnevnog reda da maksimalni broj zaposlenih u JP Direkcija za izgradnju ne bude veći od 5 zaposlenih a JKP Rasini izglasano ovlašćenje i izradi elaborata o zameni cevi. Za reč se javio odbornik Slobodan Vidojević koji je konstantovao “da za pojedine dopunske tačke Dnevnog reda nema radnog materijala i da odbornici ne znaju o čemu se radi, čak nema ni predloga odluke” na šta mu je predsednik Skupštine rekao "da su predlozi došli pred sam početak sednice i da nije bilo mogućnosti da se odštampa materijal”.
Odbornici su izglasali i saglasnost na upotrebu imena novoosnovanom Savezu sportova Brus čiji su osnivači KK Kopaonik, FK FUD i AMSK Kopaonik a razrešena su i imenovana dva člana UO Sportskog centra Brus.
Na samom kraju sednice sa skupštinske govornice je rečeno da je “Komisija za sport u dosadašnjem period radila super što je potvrdila i budžetska komisija i pohvalila rad” čime je zaključen rad 31. sednice SO Brus.

N.Miljković


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE