KG EkonomskiprofdrSlobodanMalinic

Kragujevac 11.06.2021. U znak sećanja i sa ciljem odavanja poštovanja izuzetnom čoveku i profesoru Slobodanu Maliniću, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 17. juna organizuje se naučni skup Računovodstvena znanja kao činilac ekonomskog i društvenog napretka.

KG Strucniskup0621

U duhu ideje profesora Slobodana Malinića da "stvaranje, kreiranje i transfer računovodstvenih znanja predstavlja proces najviših i najkvalitetnijih aktivnosti računovođa sa najvišim akademskim zvanjima i praktičnim računovodstvenim iskustvima", naučni skup u fokus stavlja računovodstvena znanja na način na koji je uvaženi profesor Slobodan Malinić svojim studentima i kolegama ista i prenosio istinski verujući da su ona oduvek predstavljala najvredniji resurs razvoja u svim sferama i na svim nivoima.

Naučni skup Računovodstvena znanja kao činilac ekonomskog i društvenog napretka treba da promoviše ideju da je kreiranje, unapređenje, difuzija i promocija računovodstvenih znanja jedan od ključnih resursa i činilaca održivog razvoja privrede i društva. Skup će učesnicima pružiti priliku da predstave rezultate svojih teorijskih i empirijskih istraživanja u oblasti računovodstva, revizije i poslovnih finansija.

Prof. dr Slobodan Malinić je rođen 17. juna 1945. godine u selu Milentija, opština Brus. Osnovnu školu je završio u mestu rođenja, KG profdrSlobodanMalinicosmogodišnju u Aleksandrovcu Župskom, a Ekonomsku srednju školu 1963. godine u Trsteniku. Ekonomski fakultet u Titogradu upisao je 1970. godine. Diplomirao je oktobra 1974. godine sa prosečnom ocenom 9,04. Za ostvarene rezultate tokom studija, posebno na četvrtoj godini kada je ostvario prosečnu ocenu 10,00 i odbranio diplomski rad sa ocenom 10, nagrađivan je fakultetskim i univerzitetskim studentskim nagradama. Poslediplomske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Poslovna ekonomija, grupa Finansijsko računovodstvena analiza, upisao je školske 1977/1978. godine kao redovan student i sve ispite predviđene nastavnim planom i programom položio je sa prosečnom ocenom 9,70. Magistrirao je 29.12.1982. godine na temu "Marginalni obračun kao instrument poslovne politike". U cilju proučavanja i prikupljanja literature za izradu doktorske disertacije boravio je 1985. godine na Western Illinois University - Macomb u SAD i 1987. godine na Akademmi Ekonomiczna w Krakowia u Poljskoj. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Kalkulacija i bilans uspeha u funkciji upravljanja" odbranio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 27.04.1993. godine, pod mentorstvom prof. dr Jovana Rankovića.

Posle završene srednje škole sticao je prva radna i stručna iskustva u privredi i bankarstvu na odgovornim i rukovodećim računovodstveno-finansijskim poslovima u PTK “Kopaoničanka” i Jugobanci u Brusu. Nakon završetka studija tri godine je radio u SOUR “Prva petoletka” iz Trstenika, u OOUR “FUD” - Brus, od toga 2,5 godine kao Upravnik OJ Ekonomika – Finansijski direktor OOUR-a.

Novembra meseca 1977. godine započinje njegova akademska karijera na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu stekao je sva saradnička i nastavnička zvanja, počev od asistenta-pripravnika (01.11.1977.), asistenta (14.09.1983.), docenta (12.01.1994.), vanrednog profesora (15.06.1999.) i redovnog profesora Univerziteta (01.10.2004.). Izvodio je nastavu na osnovnim akademskim studijama na nastavnim predmetima Upravljačko računovodstvo, Računovodstvo troškova i Organizacija računovodstva – Računovodstveni informacioni sistemi. Na master akademskim studijama izvodio je nastavu na nastavnom predmetu Upravljanje performansama preduzeća, a na doktorskim studijama na nastavnim predmetima Strategijsko upravljačko računovodstvo i Integrisano upravljanje troškovima. Takođe, bio je angažovan na izvođenju nastave na poslediplomskim studijama na Univerzitetima u Banjoj Luci, Palama – Istočnom Sarajevu, Podgorici, Beogradu, Nišu i Kragujevcu. Tokom svoje karijere bio je mentor 9 doktorskih disertacija odbranjenih na Ekonomskim fakultetima u Kragujevcu, Banjoj Luci i Podgorici. Takođe, bio je član komisije za odbranu više doktorskih disertacija u zemlji i inostranstvu. Pored doktorskih disertacija, bio je mentor ili član u više desetina komisija za odbranu magistarskih, master i diplomskih radova.

Objavio je više od 170 naučnih i stručnih radova, od toga kao autor ili koautor 17 knjiga – 2 priručnika, 2 monografije i 13 univerzitetskih udžbenika za redovne, specijalističke i poslediplomske studije izdatih u Kragujevcu, Podgorici, Beogradu i Kosovskoj Mitrovici. Bio je učesnik na Projektima fundamentalnih istraživanja Ministarstva za nauku i tehnologiju Srbije neprekidno od 1986. do 2005. godine. Od 2006 god. do 2009 god. bio je angažovan kao član na realizaciji tri Tempus projekta Evropske unije. Autor je i brojnih studija i projekata iz oblasti primenjenih istraživanja. Bio je angažovan kao stručni konsultant i član nadzornih i upravnih odbora u više preduzeća i institucija.

Tokom rada na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu obavljao je više odgovornih dužnosti na Fakultetu i Univerzitetu u Kragujevcu. Bio je predsednik Saveta fakulteta, član nadzornog odbora Ekonomskog fakulteta i predsednik Upravnog odbora FILUM-a (Filološko-umetničkog fakulteta) Univerziteta u Kragujevcu. U periodu 2000-2002. godine bio je prodekan za nastavna pitanja i upravnik odeljenja Ekonomskog fakulteta Kragujevac u Vrnjačkoj Banji i Novom Pazaru. U periodu 2001-2004. godine bio je prorektor Univerziteta u Kragujevcu, a od oktobra 2004. godine do oktobra 2011. godine obavljao je dužnost dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Bio je član Komisije Ministarstva za finansije Vlade RS za praćenje primene Međunarodnih računovodstvenih standarda i član Republičkog Saveta za visoko obrazovanje, Konferencije Univerziteta Srbije (KONUS), Ministarstva za prosvetu i sport, a sarađivao je i sa više drugih ministarstava u Vladi RS. Decembra meseca 2007. godine izabran je od strane svih dekana za Predsednika Zajednice državnih Ekonomskih fakulteta Srbije, a jula meseca 2008. godine izabran je za redovnog člana Naučnog društva ekonomista (NDE) Srbije.

U Savezu računovođa i revizora (SRR) Jugoslavije i Srbije bio je predsednik savezne Komisije za sticanje profesionalnih računovodstvenih zvanja, predsednik Komiteta za edukaciju i etiku računovođa i član istog Komiteta u SEEPAD-u (South Eastern European Partnership on Accountancy Development). Bio je član računovodstvenog i Predsednik Simpozijumskog odbora Saveza računovođa i revizora Srbije, član Board of Governors ASECU (Association of South-Eastern European Economics Universities) - Thessaloniki, Grčka. Učestvovao je u više regionalnih i Evropskih konferencija računovođa i Sastanaka međuvladinih radnih grupa eksperata za Međunarodne računovodstvene standarde (MRS) pri UNCTAD-u (United Nation Conference of Trade and Development) u Ženevi, oktobra 2004. i 2006. godine. Posedovao je licencu ovlašćenog javnog računovođe Saveza računovođa i revizora Srbije i revizora SRR Jugoslavije.

Bio je član redakcijskih i izdavačkih odbora uglednih časopisa: Ekonomika preduzeća u izdanju Saveza ekonomista, Računovodstvo u izdanju Saveza računovođa i revizora Srbije, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici u izdanju Ekonomskog fakulteta u Subotici i glavni i odgovorni urednik časopisa Ekonomski horizonti, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Takođe, bio je član redakcionih odbora više međunarodnih naučnih časopisa iz oblasti ekonomije, menadžmenta i računovodstva. Bio je recenzent i redaktor više naučnih monografija, zbornika i udžbenika.

Nosilac je više profesionalnih i društvenih nagrada i priznanja, među kojima su najvažnija: medalja za vojničke vrline dodeljena od predsednika SFRJ (1966), Decembarska nagrada – nagrada oslobođenja grada Titograda (1974), Zahvalnica Predsedništva Republičke konferencije Saveza RFR Srbije, Beograd (1984), Počasni profesor (Honorary professor) College of Business Western Illinois University-Macomb, Illionis, USA (1985), Zlatna plaketa Saveza RR Srbije u Beogradu (2005), nagrada Međunarodni predavač (International Educator of the Year for 2005) i Diploma o uključivanju u spisak 2000 Istaknutih intelektualaca XXI veka (2000 Oustanding Intellectuals of the 21st Centure) za doprinos na polju Poslovne ekonomije i računovodstva, dodeljenih od strane International Biographical Centre (Cembridge, England). Dobitnik je “Velike zlatne plakete” Saveza računovođa i revizora Republike Srbije, Beograd (2009) i “Đurđevdanske nagrade” Skupštine Grada Kragujevca za izuzetno ostvarenje u oblasti nauke u 2009. godini. Kao predsednik Zajednice državnih ekonomskih fakulteta dobitnik je Povelje Ekonomskog fakulteta Subotica Univerziteta u Novom Sadu i Zlatne plakete Car Konstantin Veliki Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu 2010. godine.

Radno angažovanje profesora Slobodan Malinića trajalo je 42 godine, 6 meseci i 12 dana. Nakon odlaska u penziju septembra 2011. godine (posle 33 godine i 11 meseci rada na fakultetu) prestalo je njegovo radno angažovanje na osnovnim akademskim studijama na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, ali ne i na master i doktorskim studijama gde je nastavu izvodio i tokom školske 2011/12 i 2012/13 godine. Akademskim radom je nastavio da se bavi i nakon odlaska u penziju o čemu svedoče brojni naučni radovi publikovani u časopisima i prezentovani na konferencijama u periodu od 2011. do 2016. godine. Preminuo je 04. februara 2020. godine u Kragujevcu. Sahranjen je u rodnom selu Milentija, opština Brus.

Profesor dr Slobodan Malinić ostavio je neizbrisiv trag u ekonomskoj nauci, pre svega u oblasti računovodstvene teorije i prakse i razvoju računovodstvene profesije u zemlji i regionu. Bio je odličan predavač i jedan od profesora koga su studenti naročito cenili i poštovali i od koga su često, kako tokom studija tako i nakon završetka fakulteta, tražili stručne savete i profesionalnu podršku. Takođe, ono što je potrebno istaći i na šta je profesor Slobodan Malinić bio naročito ponosan je njegova porodica, supruga Dragana, ćerke Jelena i Vesna i unuci Dušan i Filip koji su njegovom životu zauzimali najznačajnije mesto i čije je uspehe u školi i sportu sa ponosom isticao.
Priredili prof. dr Vesna Janjić, prof. dr Mirjana Todorović i doc. dr Dejan Jovanović

izvor i foto:ekfak.kg.ac.rs


Dodajte komentar:

Vaš komentar je uspešno poslat i biće objavljen nakon odobrenja.
Dogodila se greška prilikom slanja komentara. Molimo pokušajte kasnije.
Facebook - BrusONLINE
YouTube - BrusONLINE